สรุป 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ก่อนเริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายนนี้ | Techsauce

สรุป 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ก่อนเริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายนนี้

PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป ในบทความนี้จึงสรุป 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ที่พนักงานไปจนถึงองค์กรควรทราบ 

PDPA

หนึ่ง - ใครบ้างที่ถูกบังคับใช้ จากนี้จะเก็บข้อมูลต้องทำอย่างไรบ้าง

PDPA นั้นบังคับใช้กับทุกองค์กรและหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศไทยที่มีการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยหากเป็นหน่วยงานนอกประเทศไทย เพียงแค่มีการเสนอขายสินค้าให้กับคนที่อยู่ในประเทศ ไม่ว่าจะมีการชำระเงินหรือไม่ จะต้องถูกบังคับใช้พ.ร.บ.นี้

โดยหลักจาก PDPA มีการประกาศใช้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีข้อสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม 5 ข้อ คือ

 1. ห้ามเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 2. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น 

 3. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

 4. หากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ

 5. ห้ามเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

สอง-การใช้และการเปิดเผยข้อมูลทำได้อย่างไร ใช้งานแบบไหนไม่ต้องขอความยินยอม

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล (หน่วยงาน องค์กร หรือ สถาบันที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล) จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทุกครั้ง และจะต้องไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล ยกเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

การเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำไม่ต้องขอความยินยอมได้เพื่อ:

 1. จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ 

 2. ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ เช่น ประวัติการรักษา

 3. ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล เช่น สัญญาการเปิดบัญชีธนาคาร

 4. ประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูล เช่น  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 5. ความจำเป็นอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล เช่น การบันทึกภาพกล้องวงจนปิดในพื้นที่สาธารณะ

 6. ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล เช่น การเปิดเผยเงินเดือนพนักงานเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม 

ทั้งนี้สำหรับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลด้านเชื้อชาติ ความเห็นทางการเมือง และพฤติกรรมทางเพศ) ห้ามมีการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผย ยกเว้นแต่

 1. ใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต

 2. ชอบด้วยกฎหมายของสมาคม องค์กร หรือมูลนิธิ

 3. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 4. ใช้เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 5. จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

สาม-บทลงโทษหากนำข้อมูลไปใช้โดยไม่รับความยินยอม

การนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ตามข้อบังคับ PDPA แล้วสามารถแบ่งความผิดออกได้ 3 ทางคือ ความผิดทางแพ่ง ความผิดทางปกครอง และ ความผิดทางอาญา

 • บทลงโทษจากความผิดทางแพ่ง

ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริงให้แก่เจ้าของข้อมูล และอาจจ่ายมากกว่าตามความจริงได้หากมีคำสั่งจากศาล

 • บทลงโทษจากความผิดทางปกครอง

 1. ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยอาจมาจากโทษ เช่น การใช้งานข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่จัดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ DPO

 2. ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาทโดยอาจมาจากโทษ เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย, หลอกลวงให้เข้าใจผิด, ไม่จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม  

 3. ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท หากมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • บทลงโทษจากความผิดทางอาญา

1.หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือผิดจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือ โอนข้อมูลไปยังต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แบ่งการลงโทษได้ 2 กรณี คือ

 • จำคุกน้อยกว่า 6 เดือน หรือปรับน้อยกว่า 500,000 บาท หากการกระทำนั้นทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 
 • จำคุกน้อยกว่า 1 ปี หรือปรับน้อยกว่า 1,000,000 บาทเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น

2.หากผู้ที่รู้ข้อมูลเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ นำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น หรือหาผลประโยชน์ มีโทษจำคุก น้อยกว่า 6 เดือน หรือปรับน้อยกว่า 500,000 บาท

3.หากผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล ที่กรรมการหรือผู้จัดการ หรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานนั้น สั่งการหรือกระทำหรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้กระทำความผิด ต้องรับโทษด้วย

สี่-องค์กรควรเตรียมตัวสำหรับ PDPA อย่างไร

องค์กรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ที่เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้ว ควรจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง PDPA ให้แก่พนักงาน เนื่องจากพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่องค์กรกำหนด

รวมไปถึง จัดหา ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ซึ่งจะต้องไม่ใชบุคคลากรภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม และจัดตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) มีหน้าที่ตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ไปจนถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล

โดย DPO นี้ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีกี่คน อีกทั้งยังสามารถ Outsource ได้โดยต้องแต่งตั้งจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้น และหากมีการประมวลผลคล้ายกันในกลุ่มเครือบริษัทเดียวกันก็สามารถใช้ DPO เป็นคนเดียวหรือคณะเดียวกันได้ 

ห้า-ใครได้ประโยชน์จาก PDPA บ้าง

ด้วย PDPA เป็นพ.ร.บ.เพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ที่ได้ประโยชน์เป็นส่วนแรกจึงเป็นประชาชนทั่วไปผู้เป็นเจ้าของข้อมูล โดยการ

 • รับทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

 • สามารถขอให้ลบ หรือระงับการเผยแพร่ข้อมูลได้

 • ร้องเรียนค่าสินไหมทดแทนได้หากพบว่าข้อมูลมีการนำไปใช้ผิดจากที่แจ้ง

 • ลดความเดือดร้อนจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับความเชื่อมั่น เพิ่มความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน รวมไปถึงช่วยสร้างมาตรการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศได้อีกด้วย


อ้างอิง BOT, Ratchakitcha


RELATED ARTICLE

Responsive image

ล่าสุด Amazon ยืนยันปลดพนักงานอีก 9,000 คน ตั้งเป้าให้เป็นปีแห่งประสิทธิภาพ

Amazon เตรียมปลดพนักงานอีกรอบ เป็นจำนวน 9,000 ตำแหน่ง หลังเพิ่งจะปลดไประลอกใหญ่ 18,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา...

Responsive image

ปิดดีลแล้ว! UBS ประกาศเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse มูลค่า 3.23 พันล้านฟรังสวิส

UBS ( Union Bank of Switzerland ) ธนาคารอันดับ 1 ของสวิสเซอร์แลนด์ ประกาศเข้าเทคโอเวอร์ Credit Suisse มูลค่ากว่า 3.23 พันล้านฟรังสวิส ในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการพยายามสร้าง...

Responsive image

โคราชสตาร์ทอัพ ร่วมด้วย มทส. และ สสว. จับมือ อบจ.นครราชสีมา และ 13 เอกชน ผลักดัน “โคราชสตาร์ทอัพซิตี้” ตอบรับการจัดตั้งระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ NeEC

โคราชสตาร์ทอัพ สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่” มทส. และ สสว. จับมือ อบจ.นครราชสีมา และ 13 เอกชนโคราช ผลักดัน “โคราชสตาร์ทอัพซิตี้” เตรียมพร้อม ตอบรับการจัดตั้งระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ N...