ไฟเขียว! หน่วยงานราชยกเลิกการใช้กระดาษ เตรียมออกเอกสารระบบดิจิทัล | Techsauce
Contact us
1

ไฟเขียว! หน่วยงานราชยกเลิกการใช้กระดาษ เตรียมออกเอกสารระบบดิจิทัล1 min read

Posted by
Posted date เมษายน 3, 2019

หลังจากหลายหน่วยงานภาครัฐมีการยกเลิกการใช้บัตรประชาชน ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานยกเลิกการออกเอกสารด้วยกระดาษ พร้อมดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2563 ซึ่งหากหน่วยงานใดติดปัญหา สามารถพิจารณาขยายเวลาการดำเนินการได้

โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติ คือ เห็นชอบในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะมีการนำร่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเป็นสำคัญก่อน ซึ่งหากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลภายในปีพ.ศ. 2562 ได้ หรือไม่สามารถบริการระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือยกเลิกการใช้กระดาษภายในปี พ.ศ. 2563ได้ ให้ประสานงานกับ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อการกำหนดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทำใบอนุญาต หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้การพัฒนางานบริการภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลมีมาตรฐานในการดำเนินงานในแนวทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe