GULF ผนึก WHA ตั้งบริษัทร่วมทุน กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 ลุยธุรกิจ Solar Rooftop 100 MW ในนิคมฯ | Techsauce

GULF ผนึก WHA ตั้งบริษัทร่วมทุน กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 ลุยธุรกิจ Solar Rooftop 100 MW ในนิคมฯ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท กัลฟ์ เอ็มพา จํากัด (“GMP1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ผ่าน บริษัท กัลฟ์1 จํากัด (“GULF1”) ได้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 จํากัด (“Gulf MP WHA1”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า 12SPP ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จํากัด 

GULF

ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“WHA”) ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความต้องการที่จะติดตั้ง Solar Rooftop ประมาณ 100 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ GMP1 มีแผนที่จะเข้าลงทุนใน Gulf MP WHA1 ร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จํากัด (“WHA Solar”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม WHA ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 และ 25.01 ตามลําดับ

อย่างไรก็ตามการจัดตั้ง Gulf MP WHA1 เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

KBank ทุ่มงบกว่า 6.5 พันลบ. ถือหุ้นใหญ่ธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย เพิ่มเป็น 67.5%

KBank ส่ง “กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล” ซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการลงทุน 186.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6.5 พันล้านบาท เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมในธน...

Responsive image

ผลสำรวจเผย ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกวางแผนออก CBDC ภายใน 10 ปี

ผลสำรวจระบุธนาคารกลางหลายประเทศมุ่งพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล โดยสองในสามของธนาคารกลางที่ทำการสำรวจกล่าวว่าพวกเขาจะออก CBDC ภายใน 10 ปี...

Responsive image

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว JWD ควบรวมกิจการ SCGL คาดแล้วเสร็จ Q1/66

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว JWD ควบรวมกิจการ SCGL ขึ้นแท่นผู้นำบริการโลจิสติกส์-ซัพพลายเชนครบวงจร คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2566 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี ...