Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Gulf MP WHA1

GULF ผนึก WHA ตั้งบริษัทร่วมทุน กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 ลุยธุรกิจ Solar Rooftop 100 MW ในนิคมฯ

GULF ผนึก WHA ตั้งบริษัทร่วมทุน กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 (Gulf MP WHA1) ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop 100 MW ให้แก่กลุ่ม...