กลุ่ม Minor แจงผลกระทบและมาตรการจัดการจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 | Techsauce

กลุ่ม Minor แจงผลกระทบและมาตรการจัดการจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Minor International) ออกรายงานชี้แจงผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมกับรายงานสถานการณ์และมาตรการจัดการสำหรับธุรกิจของไมเนอร์ที่มีกิจการในหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ('บริษัท') ขอแจ้งผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ที่มีต่อบริษัท

สืบเนื่องจากคําสั่งของกรุงเทพมหานคร ในการสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค COVID-19 สูง รวมถึงมาตรการปิดประเทศ (Lock Down) ในหลายประเทศที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่

บริษัทขอเน้นยํ้าว่าสุขภาพและความปลอดภัยของแขกที่เข้าพัก ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง โดยทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทมีการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานด้านสุขภาพในแต่ละประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวและมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามมาตรการป้องกันที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน และด้วยความไม่แน่นอนในอนาคต บริษัทจึงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการทํากําไร บริษัทจึงมีการดําเนินมาตรการที่เข้มงวดในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมั่นใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และแม้ว่าบริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่อ่อนตัวลงในขณะนี้แต่บริษัทมั่นใจว่าความต้องการจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง โดยบริษัทคาดว่าการฟื้นตัวดังกล่าวจะรวดเร็วและเห็นได้ชัด ซึ่งจะช่วยชดเชยกับการชะลอตัวลงดังที่บริษัทได้ประสบอยู่ในขณะนี้ได้บางส่วน

มาตรการที่บริษัทได้มีการดําเนินการจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการเหล่านี้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน:

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ไมเนอร์โฮเทลส์

ประเทศไทย: บริษัทจะเริ่มปิดโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครได้ปิดร้านอาหารและบาร์ไปแล้วตามข้อกําหนดของกรุงเทพมหานครอีกทั้งบริษัทเริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการปิดโรงแรมในต่างจังหวัด โดยการดําเนินการดังกล่าว เป็นมาตรการเพื่อช่วยหยุดการระบาดของโรคและช่วยป้องกันสุขภาพของแขกผู้เข้าพักในโรงแรมและพนักงาน พร้อมไปกับเป็นการลดต้นทุนในการดําเนินงาน โดยมาตรการในระยะสั้นนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อที่จะให้ธุรกิจสามารถดําเนินการต่อไปได้ในระยะยาว

มหาสมุทรอินเดียและประเทศเพื่อนบ้าน: โรงแรมทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการ ยกเว้นโรงแรมอนันตรา เดซารูในประเทศมาเลเซียซึ่งถูกปิดตามคําสั่งของรัฐบาล นอกจากนี้ได้มีการรวมการดําเนินงานของโรงแรมอนันตรา คาลูทารา และอวานีคาลูทาราในประเทศศรีลังกาเป็นการชั่วคราว เพื่อลดต้นทุน

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: โรงแรมทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา: โรงแรมทั้งหมดในตะวันออกกลางดําเนินการภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร โดยไมเนอร์โฮเทลส์มีการทํางานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของโรงแรม และมีการกําหนดมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ โดยรัฐบาลของประเทศหลักๆในภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่วนในทวีปแอฟริกา โรงแรมส่วนใหญ่ยังคงเปิดให้บริการ โดยมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไวรัสและนโยบายรับมือของรัฐบาล

ทวีปยุโรปและลาตินอเมริกา: เพื่อลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย บริษัทได้มีการกําหนดกลยุทธ์ระยะสั้น โดยให้มีการปิดโรงแรมให้มากที่สุด เนื่องจากจํานวนแขกที่เข้าพักไม่เพียงพอเพื่อจะเปิดดําเนินงาน โรงแรมในประเทศอิตาลีและสเปนได้ถูกปิดทั้งหมด ยกเว้นโรงแรม 6 แห่งในบางเมือง ซึ่งได้ถูกแปลงให้เป็นโรงพยาบาล และสถานที่รับรองบุคลากรทางการแพทย์โดยในประเทศสเปน กฎหมายใหม่ภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินกําหนดให้ปิดโรงแรมทั้งหมดในประเทศ เช่นเดียวกันในประเทศเยอรมนีกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และลาตินอเมริกา เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกลยุทธ์เดียวกัน โดยจะพิจารณาการปิดโรงแรมตามระดับของกิจกรรม อัตราการเข้าพัก และการกําหนดทิศทางของรัฐบาล

ไมเนอร์ ฟู้ด

ประเทศไทย: เพื่อปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ไมเนอร์ฟู้ดได้ดําเนินการปิดสาขาร้านอาหารแบบนั่งทานเต็มรูปแบบในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ร้านเพื่อให้บริการจัดส่งอาหารและซื้อกลับบ้าน (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของร้านอาหารทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ยังคงเปิดให้บริการ ส่วนในต่างจังหวัด ร้านอาหารแบบนั่งทานเต็มรูปแบบ บริการจัดส่งอาหาร และซื้อกลับบ้านยังคงเปิดให้บริการตามปกติทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ ฟู้ดจะปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย ณ วันที่ 22 มีนาคม ร้อยละ 87 ของร้านอาหารทั้งหมด 1,483 สาขาทั่วประเทศไทยยังคงเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้านและทํางานที่บ้าน ไมเนอร์ฟู้ดได้เสริมสร้างขีดความสามารถในบริการจัดส่งอาหารเพื่อเพิ่มยอดขาย

ประเทศจีน: ภายหลังจากที่บริษัทปิดร้านอาหารส่วนใหญ่เกือบ 100 สาขาในประเทศจีนเป็นการชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัส ไมเนอร์ฟู้ดได้ทําการเปิดสาขาส่วนใหญ่อีกครั้ง คิดเป็นจํานวนสาขามากกว่าร้อยละ 90 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยในปัจจุบัน ยอดขายยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ สัปดาห์ซึ่งเป็นกรณีที่ดีที่สุด จากการทําการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis ซึ่งได้ทําไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไมเนอร์ ฟู้ดคาดว่าการดําเนินงานจะฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตในอีกหนึ่งเดือนครึ่งข้างหน้า

ออสเตรเลีย: เดอะ คอฟฟี่ คลับได้รับผลกระทบจากการประกาศของรัฐบาลในการสั่งปิดร้านอาหารและร้านกาแฟ แม้ว่าร้านอาหารจะไม่สามารถให้บริการภายในร้านได้อีกต่อไป แต่ร้านอาหารกว่าสองในสามของร้านอาหารทั้งหมด 287 สาขามีบริการจัดส่งอาหารและนํากลับบ้าน ซึ่งไมเนอร์ฟู้ดได้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายจากช่องทางดังกล่าว ส่วนร้านอาหารในประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีการดําเนินการปิดแล้ว

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

จากจุดจําหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้ปิดให้บริการตามประกาศของกรุงเทพมหานคร โดยไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้ย้ายพนักงานไปทํางานที่สาขานอกกรุงเทพมหานครซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่อีกทั้งจะเปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่ช่องทางออนไลน์และการผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือและนํ้ายาทําความสะอาดอื่นๆซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน

การลดต้นทุน

บริษัทอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามแผนการฉุกเฉินเพื่อให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการลดผลกระทบต่อรายได้และผลกําไรให้น้อยที่สุด โดยมีมาตรการลดต้นทุนอย่างเข้มงวด เพื่อลดทั้งต้นทุนคงที่และสัดส่วนของต้นทุนผันแปรต่อรายได้รวม ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้ในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน และในทุกภูมิภาค

บริษัทมีการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยได้มีการระงับการเดินทางของพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษา และการฝึกอบรม รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดและการโฆษณา สําหรับธุรกิจที่มีกิจกรรมทางธุรกิจตํ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป

บริษัทได้เริ่มเจรจากับผู้ให้เช่าทั่วโลก ทั้งเจ้าของโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหารในทวีปยุโรปและเจ้าของพื้นที่ร้านอาหาร เพื่อขอลดหรือหยุดการจ่ายค่าเช่า อีกทั้งได้มีการเจรกับกับคู้ค่าทางธุรกิจเพื่อขอส่วนลด และ/หรือผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระเงิน

ในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทได้มีการเลื่อนการจ่ายเงินเดือนบางส่วนของผู้บริหารของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราวและมีการเลื่อนการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดออกไป ทั้งสองกรณีอย่างน้อยสามเดือน อีกทั้งบริษัทมีการทบทวนการจัดตารางการทํางานของพนักงานประจําและลูกจ้างชั่วคราว การเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และดําเนินนโยบายการลางานโดยไม่จ่ายเงินเดือน

กระแสเงินสดและงบดุล

ในสถานการณ์นี้บริษัทให้ความสําคัญในการรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่อง โดยบริษัทมีเงินสด ณ สิ้นปี 2562จํานวน 1.3 หมื่นล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจํานวน 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอีกจํานวน 250 ล้านยูโรจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท นอกจากนี้แผนการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว และจะมีการดําเนินการต่อเมื่อเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันที่ได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น

ณ สิ้นปี 2562อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 1.3 เท่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเป้าหมายภายในของบริษัท และตํ่ากว่าเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ที่ระดับ 1.75 เท่า ทั้งนี้ บริษัทได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์(Scenario Analysis) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ได้ในการทดสอบเงื่อนไขครั้งต่อไป

จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการปรับเปลี่ยนมาตรการรายวัน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รีวิวฝังชิปสมอง Neuralink ผู้ป่วยเผย ‘เล่นเกมเก่งกว่าเดิม’ ชิปทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือมนุษย์

Noland Arbaugh วัย 29 ปี เป็นผู้ป่วยรายแรกของ Neuralink ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์หลังการฝังชิปลงสมองในพอดแคสต์ของ Joe Rogan พอดแคสเตอร์ผู้โด่งดังในสหรัฐฯ...

Responsive image

Techsauce ลงนามความร่วมมือกับ NIA ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ผลักดันนวัตกรรมสู่เวทีสากล

Techsauce ลงนามความร่วมมือกับ NIA ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ผลักดันนวัตกรรมสู่เวทีสากล...

Responsive image

สรุปเหตุการณ์ ระบบไอทีล่มทั่วโลก Blue Screen of Death มีอะไรที่คุณพลาดไปบ้าง

ตอนนี้สื่อทั่วโลกพร้อมใจกันรายงานว่าว่า เหตุ Blue Screen Of Dead (BSOD) ระบบไอทีขัดข้องนี้เป็นไปแล้วทั่วโลก ทาง Techsauce ได้สรุปเหตุการณ์มหากาพย์จอฟ้าเอาไว้แล้ว...