คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ได้เสนอชื่อ  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.คนใหม่ ต่อจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร โดยให้มีผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ซึ่งกระบวนการสรรหาดำเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์จะต้องดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ และจะนำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับประวัติเบื้องต้นของคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. (Downstream Petrochemical ) ซึ่งเป็นส่วนท่ีนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตั้งต้นและขั้นกลางมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น เม็ดพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ หรือแม้กระทั่งสารเคลือบผิวและกาว เป็นต้น

สำหรับคุณอรรถพล ปัจจุบันอายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม 2561

ด้านประวัติการทำงานคุณอรรถพล ได้ร่วมงานกับปตท. ในหลายตำแหน่งและหลายภาคส่วน นับตั้งแต่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดค้าปลีก ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2560 ได้มาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://techsauce.co/news/new-ceo-ptt-10-instead-of-chansin
RELATED ARTICLE

Responsive image

เมื่อโลกของน้ำมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ปตท. วางหมากเดินเกมต่ออย่างไร ? กับ 'ชาญศิลป์ ตรีนุชกร'

Techsauce ได้พูดคุยกับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนที่ 9 ของ ปตท. ถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งได้มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปของน้ำมันในประเทศไทย รว...

Responsive image

ใครจะมา win ? เปิดกรุผลงาน 6 ผู้บริหาร เข้าชิงตำแหน่ง CEO ปตท. คนใหม่

ในบทความนี้ Techsauce ได้รวบรวมผลงานที่สำคัญ และวิสัยทัศน์ในการทำงานที่น่าสนใจของผู้บริหารที่เข้าชิงตำแหน่ง CEO คนที่ 10 ของปตท. มาให้ผู้อ่านได้ร่วมกันลุ้นว่าผู้บริหารท่านใด จะมารั...

Responsive image

CEO GC สานต่อภารกิจสร้างปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง ยึดหลัก Circular Economy และนวัตกรรมรักษ์โลก

New CEO GC แถลงวิสัยทัศน์ และทิศทางบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ 3 Steps สานต่อโครงการปิโตรเคมีในประเทศให้แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมด้าน Green ...