บอร์ด บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย   หรือที่รู้จักกันในนาม SCG  มีมติเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP )ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCG จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP) และอนุมัติการนําหุ้นสามัญของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยกําหนดสัดส่วนจํานวนหุ้นที่จะเสนอขายข้างต้นเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน โดย SCGP จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGP 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง SCG

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของ SCGP และ SCGP จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน SCGP ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน

ขณะเดียวกัน SCG ก็ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2561 มีกำไรสุทธิ 6,204 ล้านบาท ลดลง 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนต่างราคาสินค้าลดลง

เนื้อหาข่าวนี้อ้างอิงจาก : https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010681&language=th&country=TH 

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010901&language=th&country=TH 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ฉีกตำราการบริหารธุรกิจแบบองค์กรใหญ่ในวิกฤต COVID-19 กับ 'กุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์'

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ถือเป็นธุรกิจที่มีทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน โดยถึงแม้จะมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

ก.ล.ต. อนุมัติ SCG Packaging เตรียมพร้อมเสนอขายหุ้น IPO ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

SCG Packaging ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประเมินสถานการณ์ เตรียมพร้อมเสนอขายหุ้น IPO ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ...

Responsive image

SCG พัฒนาการจัดการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงระบบ “Angel Store on cloud” มาใช้

SCG Packaging เป็นอีกธุรกิจของ SCG ที่มีแนวโน้มสดใส แต่ด้วยปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องมีความรวดเร็วและครบวงจร ธุรกิจจึงต้องปรับตัวในหลายๆ ...