บอร์ด บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย   หรือที่รู้จักกันในนาม SCG  มีมติเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP )ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCG จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP) และอนุมัติการนําหุ้นสามัญของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยกําหนดสัดส่วนจํานวนหุ้นที่จะเสนอขายข้างต้นเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน โดย SCGP จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGP 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง SCG

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของ SCGP และ SCGP จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน SCGP ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน

ขณะเดียวกัน SCG ก็ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2561 มีกำไรสุทธิ 6,204 ล้านบาท ลดลง 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนต่างราคาสินค้าลดลง

เนื้อหาข่าวนี้อ้างอิงจาก : https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010681&language=th&country=TH 

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010901&language=th&country=TH 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Honda ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ บริจาค รพ. 48 แห่งทั่วประเทศ สู้ COVID-19

Honda ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ บริจาค รพ. 48 แห่งทั่วประเทศ สู้ COVID-19...

Responsive image

CP นำเข้าเครื่องจักรผลิตหน้ากาก เดินทางถึงไทยแล้ว

อัพเดทล่าสุด เข้าสู่สัปดาห์ที่4 CP นำเข้าเครื่องจักรถึงสุวรรณภูมิแล้ว หลัง “ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์” ประกาศสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อคนไทย...

Responsive image