เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ. ทำเนียบรัฐบาล นส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังของประเทศ พศ. 2564 - 2570 ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพคน ผลิตกำลังคนสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสหกรรมตามยุทธศาสตร์รัฐบาล การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง งานวิจัยเพื่อผลิตทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยน.ส.รัชดากล่าว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติ 

1. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย งบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภาระกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวมถีงงบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนแบบให้มีการแข่งขันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง กล่าวคือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

2. กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 เพื่อใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 1 หมื่นล้านบาทโดยใช้การบริหารงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) และเป็นการอุดหนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับกระทรวงการอุดมศึกษาฯมีคณะกรรมการพิจาณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาตาม พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษาทำหน้าที่พิจารณาคำของบประมาณ

RELATED ARTICLE

Responsive image

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประกวด Mobile Solutions ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานและเงินทุนสนับสนุน

แอปหลากหลายแอป ออกมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวัน ทั้งแอปเรียกแท็กซี่ แอปสั่งอาหาร แอปรับพัสดุไปรษณีย์ ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น......

Responsive image

เกาหลีใต้ ตั้งงบประมาณขนาด "3.5 ล้านล้านวอน" เพื่อสนับสนุน Startups

เกาหลีใต้กำลังจัดตั้งกองทุนขนาด 3.5 ล้านล้านวอน (2.9 พันล้าน USD หรือราวๆ หนึ่งแสนสองพันหกร้อยล้านบาท) เพื่อสนับสนุน startups และบริษัทในกลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็น gro...

Responsive image

มาแล้ว! ประกาศ ธปท. เปิดช่องเอกชนเป็น Banking Agent ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ "ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์" แล้ว เปิดช่องให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, ห้างหุ้น...