depa แจ้งแนวทางตามข้อเสนอของ Tech Startup ไทยสานต่อการส่งเสริมธุรกิจช่วง COVID-19 | Techsauce

depa แจ้งแนวทางตามข้อเสนอของ Tech Startup ไทยสานต่อการส่งเสริมธุรกิจช่วง COVID-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้แจงแนวทางตามข้อเสนอมาตรการขอความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่จาก สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ หลังร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลไทย ระบุพร้อมน้อมรับทุกความคิดเห็นและคำแนะนำ ย้ำชัด โลกปรับ เราต้องเปลี่ยน เมื่อเจอ COVID-19 เราจะร่วมมือก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันต่อกรณีที่

สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่: Thailand Tech Startup Association (TTSA) ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล เรื่องขอความอนุเคราะห์มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ หรือ Tech Startup วานนี้ โดยมีข้อเสนอใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย

1. ขอให้มีการออกมาตรการสนับสนุนและผลักดันให้ใช้บริการของ Startup ไทย เพื่อช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุคหลัง COVID-19 

2. ขอให้มีมาตรการในการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของธุรกิจ Tech Startup เช่น การให้เงินทุนสนับสนุน (Grant) เงินกู้ผ่อนปรน (Soft Loan) กรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับธุรกิจสตาร์ทอัพตามระดับความจำเป็นและความเหมาะสมเฉพาะธุรกิจเป็นราย ๆ ไป เนื่องจากรูปแบบโมเดลธุรกิจอาจไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ผ่อนปรนแบบปกติได้ คุ้มครองพนักงานและการจ่ายเงินเดือนจ้างพนักงานที่มีทักษะสูง

3. ขอให้มีการออกเครื่องมือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการควบรวมในธุรกิจ Tech Startup จากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นักลงทุน และผู้ร่วมลงทุน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยภายหลังรับชมการถ่ายทอดสด การร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาและประคับประคอง Startup ไทยให้รอดพ้นวิกฤต COVID-19 ผ่านทางเพจ Thailand Tech Startup Association เมื่อเวลา 20.00 น. วานนี้ว่า ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดย ดีป้า พยายามขับเคลื่อน

แวดวง Tech Startup ไทยมาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ พร้อมส่งเสริมให้เติบโตสู่ระดับสากล ควบคู่ไปกับกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลฝีมือคนไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ

พร้อมกันนี้ ดร.ณัฐพล ยังได้ชี้แจงข้อเสนอที่ 1 ในจดหมายเปิดผนึกว่า ดีป้า ส่งเสริมให้ Tech Startup ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service Provider) สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) และการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ Tech Startup สามารถขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งแม้จะมี Tech Startup หลายรายที่ประสบปัญหา แต่ยังมีความต้องการจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการลดต้นทุนและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทำให้ Tech Startup ไทย มีโอกาสเติบโตสูงขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ส่งเสริมให้ Tech Startup สัญชาติไทยรวมตัวกันพัฒนาบริการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะช่วง COVID-19 อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai Delivery เพื่อพัฒนาบริการให้เกิดผลต่อผู้บริโภคในวงกว้าง

ส่วนกระบวนการเชิงนโยบาย ดีป้า ได้จัดทำข้อเสนอในการพัฒนากลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อส่งเสริม Tech Startup ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

สำหรับข้อเสนอที่ 2 นั้น ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า ใช้กลไกการร่วมลงทุนกับ Tech Startup ทั้งในระยะเริ่มต้นธุรกิจและระยะเติบโตให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ การปรับเปลี่ยนธุรกิจ และการขยายธุรกิจในรูปแบบ Convertible Grant ซึ่งมีลักษณะเงินลงทุนที่ Tech Startup สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือสามารถคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำได้ โดย ดีป้า ได้ปรับแผนและมีงบประมาณเบื้องต้นในการดำเนินงานกว่า 100 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือ Tech Startup ทั้งในระยะเริ่มต้นธุรกิจและระยะเติบโต จำนวนกว่า 60 รายทั่วประเทศ พร้อมร่วมทำงานกับ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ในการออกวงเงินสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพสู้ภัย COVID-19 ภายใต้กองทุน InnoBridge Fund มูลค่า 50 ล้านบาทที่จะร่วมลงทุนกับ Tech Startup ในลักษณะการออกหุ้นกู้ เพื่อให้ Tech Startup สามารถดำเนินและขยายธุรกิจได้ในช่วง COVID-19

โดยการดำเนินการในระยะถัดไป ดีป้า อยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารในกำกับของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในการผลักดันให้เกิดสินเชื่อดอกเบื้อต่ำ (Soft loan) เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและ Tech Startup โดยเฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องมีเกณฑ์เฉพาะที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจประเภทดังกล่าว

ส่วนข้อเสนอที่ 3 ดีป้า อยู่ระหว่างการหารือ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนและควบรวมธุรกิจ Tech Startup ที่มีศักยภาพ โดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นักลงทุน และผู้ร่วมลงทุน ซึ่งอาจส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจการลงทุน (Holding company) ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันในกลุ่ม Tech Startup ของไทย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพิจารณาควบรวม แลกหุ้น (Share Swap) หรือลงทุนร่วมกันเอง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูงของคนไทยให้สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างประเทศได้

นอกจากนี้ ดีป้า ยังมุ่งผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับ Startup ไทยซึ่งในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการฯ มีมติมอบหมายให้ ดีป้า เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างมาตรการและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ Tech Startup จดจัดตั้งบริษัท และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในบริบทการแข่งขันทางการค้าและบริการที่เป็นธรรม เร่งกระบวนการพิจารณาและผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด และการแก้ไขเงื่อนไขในหุ้นบุริมสิทธิ

พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมาย ดีป้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการในการจัดตั้ง Regulatory Sandbox สำหรับธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลรายอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นระหว่าง Startup ไทยและ Startup ต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน Startup ไทยเพิ่มมากขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกมากขึ้น

“ดีป้า น้อมรับทุกความคิดเห็นและคำแนะนำ และจะนำมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ซึ่งขณะนี้ ไม่เพียงแต่พี่น้อง Startup ไทยเท่านั้น หากแต่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดีป้า สัญญาว่าจะสานต่อการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และเมื่อโลกปรับ เราต้องเปลี่ยน เมื่อเจอ COVID-19 เราจะร่วมมือก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทิ้งท้าย

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ttb เดินหน้า LEAD the CHANGE เจาะกลุ่มคนมีรถ - มีบ้าน - พนักงานเงินเดือน - สาย Wealth

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2567 เพื่อเดินหน้า LEAD the CHANGE เร่งทรานสฟอร์มองค์กรผ่าน 4 ด้านสำคัญ เพื่อเสริมแกร่ง ทั้งยังจับมือพันธมิตรชั้นน...

Responsive image

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย

สุวรรณภูมิขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ได้คะแนนเพียง 3.25 เต็ม 10 ด้านดอนเมืองยอดแย่อันดับ 10 ได้ 3.45 คะแนน จากการจัดอันดับสนามบินทั่วโลก โดย Busine...

Responsive image

Universal Studios เตรียมจ้าง ‘สูงวัย’ สวนทาง Disneyland เตรียมใช้ AI

Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน...