เผยผลการจัดอันดับ Best Global Universities Rankings 2019 ยกให้ ม.มหิดล เป็นมหาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย | Techsauce

เผยผลการจัดอันดับ Best Global Universities Rankings 2019 ยกให้ ม.มหิดล เป็นมหาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศมีการขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิชาการเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับจากหลายสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าเว็บไซต์ www.usnews.com ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Best Global Universities Rankings 2019 จำนวน 1,000 มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 522 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (อันดับที่ 71 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (Microbiology) อันดับที่ 78 ในสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) อันดับที่ 162 ในสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology) อันดับที่ 208 ในสาขาวิชาการแพทย์ (Clinical Medicine) อันดับที่ 289 ในสาขาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์ อันดับที่ 292ในสาขาชีววิทยาและชีวเคมี (Biology and Biochemistry) และอันดับที่ 411 ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์(Social Sciences and Public Health) 

มหาวิทยาลัยมหิดลยังเป็นอันดับ 1 ใน 9 ตัวชี้วัด ของ Best Global Universities Rankings 2019 

1.จำนวนบทความทางวิชาการทั้งหมดที่ได้รับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ InCites, ISI และ Web of Science) 

2.การวัดสัดส่วนการถูกอ้างอิงต่อจำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์ 

3.จำนวนการถูกอ้างอิงทั้งหมดจากบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 

4.จำนวนบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุด 

5.สัดส่วนร้อยละของบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดต่อจำนวนบทความทั้งหมด 

6.จำนวนบทความทางวิชาการที่มี co-author กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

7.สัดส่วนร้อยละของจำนวนบทความทางวิชาการที่มี co-author กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศต่อจำนวนบทความทั้งหมด 

8.จำนวนบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 1 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดในสาขาวิชานั้นๆ และ 

9.สัดส่วนร้อยละของจำนวนบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 1 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดในสาขาวิชาต่อจำนวนบทความทั้งหมดในสาขาวิชานั้นๆ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว "ผลจากการจัดอันดับสะท้อนในเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตไทยที่มีคุณภาพและพร้อมสู่การทำงานในระดับนานาชาติได้  และที่สำคัญ คือการสร้างบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง" 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs...

Responsive image

เปิดตัวโครงการนำร่อง "กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Wall of Sharing, Ooca และ สปสช.

โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยที่เยาวชนจะได้รับก...

Responsive image

“Brother" ยกระดับมาตรฐานบริการรอบด้าน มุ่งสร้างความพึงพอใจลูกค้าพร้อมตั้งเป้าโต 6%

Brother พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 มุ่งตอบโจทย์โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยกระดับงานให้บริการสู่มาตรฐานขั้นสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมเสริมแกร่งฐานลูกค้ากลุ่...