Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BCG

ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? แนวทางสำหรับผู้บริหารกับการนำ Deep Tech มาใช้ในธุรกิจ

DeepTech ถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ธุรกิจจะสามารถหาโอกาสกับการลงทุนใน DeepTech รวมถึงสน...

JOB