Conicle เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ประสบการณ์ใหม่เพราะการเรียนรู้คือพลังสำคัญ เมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง | Techsauce

Conicle เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ประสบการณ์ใหม่เพราะการเรียนรู้คือพลังสำคัญ เมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง

Conicle บริษัท Start-up EdTech สัญชาติไทย เจ้าของแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้จัดงาน RE:D Day ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกแห่งการเรียนรู้ ณ Common Ground at Central World 

“RE:D (อ่านว่า รีดี หรือ เรด) เปรียบเสมือนการแจ้งเตือนที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเราต้องลงมือทำบางอย่างแล้ว” เป็นคำกล่าวของ คุณปูน-นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO แห่งบริษัท Conicle ซึ่งได้เริ่มต้น Speech ที่น่าสนใจ ด้วยธีม Re:Define ด้วยการบอกถึงสัญญาณเตือน 3 ข้อที่คนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ ซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของอาชีพโดย 

8 ใน 10 ของอาชีพในอนาคตจะเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ AI ที่กำลังเข้ามาแย่งอาชีพ โดยคนยุคใหม่จำเป็นต้องใช้ Skill และ Creative มากขึ้นในการทำงานคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน ต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

สัญญาณทั้ง 3 ข้อได้สะท้อนว่า คนกับความรู้คือกุญแจสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรต้องวิ่งเข้าหาและเริ่มใช้งาน เทคโนโลยีทางด้านการเรียนรู้อย่าง e-learning มากขึ้น แต่กระนั้นด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรใหม่ กระบวนการที่ยังไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้จริง เนื้อหาที่ยังไม่มีความน่าสนใจ และการที่ตัวผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมจึงไม่อาจตอบโจทย์สำคัญได้นั้น

นำไปสู่การ RE:Define จาก e-learning สู่ Learning Experience ที่จำกัดความได้ด้วย 4 P ดังนี้

 • Perspective สู่การเป็น Learning base on experience ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้งานได้จริง มีประโยชน์ และวัดผลได้ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
 • Process จากการถ่ายทอดทางเดียว สู่การเรียนรู้ที่มี Feedback ที่ผู้เรียนและผู้สอนจะสื่อสารแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลา ทั้งเนื้อหาและกระบวนการสามารถปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
 • Pedagogy เนื้อหา วิธีการสอน จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกันผู้เรียนเฉพาะแต่ละบุคคล ไม่ใช่รูปแบบ One size fit all อีกต่อไป
 • Platform จะเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามารองรับทั้ง 3 ส่วน (ด้านบน)

ทั้งหมดก็เพื่อจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนรู้ โดยใช้ Competency เป็นฐานจากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาส่วนที่ 2 ของงาน คุณบี-อภิชาติ ขันธวิธิ Manager Dicrector จากบริษัท QGEN Consultant  ได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ชวนสงสัยว่า “Talent ในองค์กรที่อยากให้เกิดขึ้นเป็นแบบไหน” และ “คนเก่งคนเดิมยังเป็น Talent อยู่อีกไหม?”

2 คำถามชวนคิดนี้ชี้นำไปสู่การหยิบยกคำว่า V U C A ขึ้นมาเสนอ โดยเป็นคำที่บอกถึงความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ/หรือเทคโนโลยี

โดย V U C A นั้นมีองค์ประกอบคือ

 • Volatility มีความผันผวนสูง สามารถแก้ไขด้วย Vision การมีมุมมองที่หลากหลายกว้างไกล
 • Uncertainty มีความไม่แน่นอนสูงขาดความชัดเจน สามารถแก้ไขด้วยUnderstanding ทำความเข้าใจตนเองและองค์กร มีจุดแข็งที่หลากหลายและหาจุดแข็งได้รวดเร็ว
 • Complexity มีความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น สามารถแก้ไขด้วย Clarify เปลี่ยนสิ่งที่มีความซับซ้อนให้ชัดเจนมากขึ้น
 • Ambiguity ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ สามารถแก้ไขด้วย Agility ต้องมีความยืดหยุ่น เพราะความยืดหยุ่นคือความรวดเร็วในการปรับตัวอย่างหนึ่ง

คุณบีได้ยกตัวอย่างกรณีของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภาคเหนือซึ่งกำลังรู้สึกยินดีกับผลิตผลที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ โดยไม่รู้เลยว่าขณะเดียวกันนั้นเอง โรงงานผู้ที่รับซื้อเมล็ดกาแฟก็กำลังได้รับข่าวร้ายถึงการปิดตัวลงของร้านกาแฟจำนวนมากจากกรณี COVID-19 ซึ่งแสดงถึงภาพความไม่แน่นอนได้อย่างชัดเจน

โดยทั้งหมดได้นำไปสู่การ RE:Discuss คือ การจัดการ Workforce ที่ให้ความสำคัญกับ Business Strategy เพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 • Workforce Design คือการให้ความสำคัญกับ Character ให้มากขึ้น จนมีการกำหนด Parsona ของพนักงานในองค์กรขึ้นมา
 • Workforce Process คือการกำหนดทั้งกระบวนการที่ได้มาซึ่ง Talent และรักษาไว้
 • Workforce Motivation คือการกระตุ้นพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ในยุคที่ต้องทำงานหนักแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ)

สรุปก็คือ 

เราสามรถที่จะใช้ V U C A เพื่อรักษา Performance โดยต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทั้งทิศทางขององค์กร และสนใจความต้องการของบุคลากรด้วย

และปิดท้ายด้วยการบรรยายของ ดร.ปรง ธาระวานิช Head of AIS Academy และ SVP HR จากบริษัท Intouch Holdings ที่มาบอกเล่าประสบการณ์จริงจากการ RE:Design ที่ได้พบเจอ ทั้งความแตกต่างในประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอันเกิดจาก อายุ สุขภาพ การกินอยู่ ความสุข และความแตกต่างในประสบการณ์ของแต่ละ Generation รวมทั้งการที่คนรุ่นเก่าเสียชีวิตลดลง ขณะที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเข้ามาทำงานในองค์กรลดน้อยลง ซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานในองค์กรโดยภาพรวมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

ในการเปลี่ยนแปลงนั้น 90% จะมาจากคน 10% มาจากเทคโนโลยี  

การ RE:Design จึงต้องเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างประสบการณ์ใหม่บนความพร้อมในทุกด้าน ในการเปลี่ยนแปลงนั้น 90% จะมาจากคน 10% มาจากเทคโนโลยี โดยจะต้องให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • Mindset มีความสำคัญ 70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจของผู้นำ
 • Skillset มีความสำคัญ 20% ต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึก และโอกาสที่ได้รับจากการ Reskill
 • Toolset มีความสำคัญ 10% เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเร่ง Speed ในการพัฒนา

โดย AIS ได้นำเครื่องมือที่เรียกว่า AIS DIGI ซึ่งประกอบไปด้วย ReadDi, LearnDi และ FunDi มาสนับสนุนในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมงกับ 3 วิทยากรกิตติมาศักดิ์ได้ถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดผ่านธีม RE:Define, RE:Discuss และ RE:Design เป็นตอกย้ำให้เห็นว่าการจะสร้างการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ถึงแม้จะมีความพร้อมทั้งโอกาส มุมมอง วิธีคิด และเครื่องมือ แต่ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการปรับเปลี่ยนนั้นคือ การรู้จักปรับตัวและมีความยืดหยุ่นที่มากเพียงพอ ทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ทั้งหมดจะสามารถนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ แห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาคนและองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้

สรุปประเด็นสำคัญจากผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน

Conicle QGEN - HR Practice Provider และ  AIS Academy

RE:Define the Landscape of Learning In the 21st Century จาก e-learning สู่ Learning Experience (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้รูปภาพ)

RE:Discuss about what Works for Talents of the Next Decade คือการจัดการ Workforce ที่ให้ความสำคัญกับ Business Strategy เพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้รูปภาพ)

RE:Design the Effective Employee’s Learning Experiences การสร้างประสบการณ์ใหม่บนความพร้อมในทุกด้าน ประกอบด้วย Mindset, Skillset และ Toolset (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้รูปภาพ)

ดาวน์โหลด สรุปเนื้อหาจากงาน Conicle RE:D Day ได้ที่นี่ http://bit.ly/ConicleREDDay2020Materials

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.conicle.com

RELATED ARTICLE

Responsive image

เงินติดล้อ (TIDLOR) เดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน เสริมความแข็งแกร่ง ขยายธุรกิจรองรับแผนเติบโต

เงินติดล้อ (TIDLOR) เสริมความแข็งแกร่ง ขยายธุรกิจรองรับแผนเติบโต จัดตั้ง ‘คณะกรรมการการลงทุน’ รองรับการพิจารณแผนการลงทุนในด้านต่างๆ สู่การเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นป...

Responsive image

'ยืมมั้ย' ผนึก Bitkub Chain ทุ่ม 500 ล้านบาท เปิดตัวเหรียญ YES พร้อมแพลตฟอร์มเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรกในไทย

ยืมมั้ย (Yuemmai) ผู้ให้บริการด้านสินค้าไอที โทรคมนาคม การเงินดิจิทัล และเทคโนโลยี เขย่าวงการ คริปโทฯเมืองไทย จับมือ บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี (BitKub Blockchain Technology) ผู้สร้...

Responsive image

AMATA ปักธงลงทุนพันล้านเหรียญสร้างเมืองทันสมัย สปป.ลาว ปี 65 พัฒนาเฟสแรกนาเตย 410 เฮกตาร์รับอุตสาหกรรมขั้นสูง

AMATA ปักหมุดลงทุนผุดเมืองอุตสาหกรรมทันสมัย AMATA SMART & ECO CITY ในสปป.ลาว หลังรัฐบาลร่วมลงนามในสัญญาอนุมัติให้สัมปทานเข้าพัฒนาที่ดินบนพื้นที่เป้าหมายนาเตย แขวงน้ำทา สำเร็จในระยะ...