Conicle เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ประสบการณ์ใหม่เพราะการเรียนรู้คือพลังสำคัญ เมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง | Techsauce

Conicle เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ประสบการณ์ใหม่เพราะการเรียนรู้คือพลังสำคัญ เมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง

Conicle บริษัท Start-up EdTech สัญชาติไทย เจ้าของแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้จัดงาน RE:D Day ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกแห่งการเรียนรู้ ณ Common Ground at Central World 

“RE:D (อ่านว่า รีดี หรือ เรด) เปรียบเสมือนการแจ้งเตือนที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเราต้องลงมือทำบางอย่างแล้ว” เป็นคำกล่าวของ คุณปูน-นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO แห่งบริษัท Conicle ซึ่งได้เริ่มต้น Speech ที่น่าสนใจ ด้วยธีม Re:Define ด้วยการบอกถึงสัญญาณเตือน 3 ข้อที่คนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ ซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของอาชีพโดย 

8 ใน 10 ของอาชีพในอนาคตจะเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ AI ที่กำลังเข้ามาแย่งอาชีพ โดยคนยุคใหม่จำเป็นต้องใช้ Skill และ Creative มากขึ้นในการทำงานคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน ต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

สัญญาณทั้ง 3 ข้อได้สะท้อนว่า คนกับความรู้คือกุญแจสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรต้องวิ่งเข้าหาและเริ่มใช้งาน เทคโนโลยีทางด้านการเรียนรู้อย่าง e-learning มากขึ้น แต่กระนั้นด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรใหม่ กระบวนการที่ยังไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้จริง เนื้อหาที่ยังไม่มีความน่าสนใจ และการที่ตัวผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมจึงไม่อาจตอบโจทย์สำคัญได้นั้น

นำไปสู่การ RE:Define จาก e-learning สู่ Learning Experience ที่จำกัดความได้ด้วย 4 P ดังนี้

 • Perspective สู่การเป็น Learning base on experience ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้งานได้จริง มีประโยชน์ และวัดผลได้ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
 • Process จากการถ่ายทอดทางเดียว สู่การเรียนรู้ที่มี Feedback ที่ผู้เรียนและผู้สอนจะสื่อสารแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลา ทั้งเนื้อหาและกระบวนการสามารถปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
 • Pedagogy เนื้อหา วิธีการสอน จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกันผู้เรียนเฉพาะแต่ละบุคคล ไม่ใช่รูปแบบ One size fit all อีกต่อไป
 • Platform จะเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามารองรับทั้ง 3 ส่วน (ด้านบน)

ทั้งหมดก็เพื่อจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนรู้ โดยใช้ Competency เป็นฐานจากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาส่วนที่ 2 ของงาน คุณบี-อภิชาติ ขันธวิธิ Manager Dicrector จากบริษัท QGEN Consultant  ได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ชวนสงสัยว่า “Talent ในองค์กรที่อยากให้เกิดขึ้นเป็นแบบไหน” และ “คนเก่งคนเดิมยังเป็น Talent อยู่อีกไหม?”

2 คำถามชวนคิดนี้ชี้นำไปสู่การหยิบยกคำว่า V U C A ขึ้นมาเสนอ โดยเป็นคำที่บอกถึงความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ/หรือเทคโนโลยี

โดย V U C A นั้นมีองค์ประกอบคือ

 • Volatility มีความผันผวนสูง สามารถแก้ไขด้วย Vision การมีมุมมองที่หลากหลายกว้างไกล
 • Uncertainty มีความไม่แน่นอนสูงขาดความชัดเจน สามารถแก้ไขด้วยUnderstanding ทำความเข้าใจตนเองและองค์กร มีจุดแข็งที่หลากหลายและหาจุดแข็งได้รวดเร็ว
 • Complexity มีความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น สามารถแก้ไขด้วย Clarify เปลี่ยนสิ่งที่มีความซับซ้อนให้ชัดเจนมากขึ้น
 • Ambiguity ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ สามารถแก้ไขด้วย Agility ต้องมีความยืดหยุ่น เพราะความยืดหยุ่นคือความรวดเร็วในการปรับตัวอย่างหนึ่ง

คุณบีได้ยกตัวอย่างกรณีของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภาคเหนือซึ่งกำลังรู้สึกยินดีกับผลิตผลที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ โดยไม่รู้เลยว่าขณะเดียวกันนั้นเอง โรงงานผู้ที่รับซื้อเมล็ดกาแฟก็กำลังได้รับข่าวร้ายถึงการปิดตัวลงของร้านกาแฟจำนวนมากจากกรณี COVID-19 ซึ่งแสดงถึงภาพความไม่แน่นอนได้อย่างชัดเจน

โดยทั้งหมดได้นำไปสู่การ RE:Discuss คือ การจัดการ Workforce ที่ให้ความสำคัญกับ Business Strategy เพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 • Workforce Design คือการให้ความสำคัญกับ Character ให้มากขึ้น จนมีการกำหนด Parsona ของพนักงานในองค์กรขึ้นมา
 • Workforce Process คือการกำหนดทั้งกระบวนการที่ได้มาซึ่ง Talent และรักษาไว้
 • Workforce Motivation คือการกระตุ้นพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ในยุคที่ต้องทำงานหนักแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ)

สรุปก็คือ 

เราสามรถที่จะใช้ V U C A เพื่อรักษา Performance โดยต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทั้งทิศทางขององค์กร และสนใจความต้องการของบุคลากรด้วย

และปิดท้ายด้วยการบรรยายของ ดร.ปรง ธาระวานิช Head of AIS Academy และ SVP HR จากบริษัท Intouch Holdings ที่มาบอกเล่าประสบการณ์จริงจากการ RE:Design ที่ได้พบเจอ ทั้งความแตกต่างในประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอันเกิดจาก อายุ สุขภาพ การกินอยู่ ความสุข และความแตกต่างในประสบการณ์ของแต่ละ Generation รวมทั้งการที่คนรุ่นเก่าเสียชีวิตลดลง ขณะที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเข้ามาทำงานในองค์กรลดน้อยลง ซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานในองค์กรโดยภาพรวมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

ในการเปลี่ยนแปลงนั้น 90% จะมาจากคน 10% มาจากเทคโนโลยี  

การ RE:Design จึงต้องเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างประสบการณ์ใหม่บนความพร้อมในทุกด้าน ในการเปลี่ยนแปลงนั้น 90% จะมาจากคน 10% มาจากเทคโนโลยี โดยจะต้องให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • Mindset มีความสำคัญ 70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจของผู้นำ
 • Skillset มีความสำคัญ 20% ต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึก และโอกาสที่ได้รับจากการ Reskill
 • Toolset มีความสำคัญ 10% เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเร่ง Speed ในการพัฒนา

โดย AIS ได้นำเครื่องมือที่เรียกว่า AIS DIGI ซึ่งประกอบไปด้วย ReadDi, LearnDi และ FunDi มาสนับสนุนในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมงกับ 3 วิทยากรกิตติมาศักดิ์ได้ถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดผ่านธีม RE:Define, RE:Discuss และ RE:Design เป็นตอกย้ำให้เห็นว่าการจะสร้างการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ถึงแม้จะมีความพร้อมทั้งโอกาส มุมมอง วิธีคิด และเครื่องมือ แต่ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการปรับเปลี่ยนนั้นคือ การรู้จักปรับตัวและมีความยืดหยุ่นที่มากเพียงพอ ทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ทั้งหมดจะสามารถนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ แห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาคนและองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้

สรุปประเด็นสำคัญจากผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน

Conicle QGEN - HR Practice Provider และ  AIS Academy

RE:Define the Landscape of Learning In the 21st Century จาก e-learning สู่ Learning Experience (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้รูปภาพ)

RE:Discuss about what Works for Talents of the Next Decade คือการจัดการ Workforce ที่ให้ความสำคัญกับ Business Strategy เพื่อเพิ่ม Value ให้กับองค์กร (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้รูปภาพ)

RE:Design the Effective Employee’s Learning Experiences การสร้างประสบการณ์ใหม่บนความพร้อมในทุกด้าน ประกอบด้วย Mindset, Skillset และ Toolset (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้รูปภาพ)

ดาวน์โหลด สรุปเนื้อหาจากงาน Conicle RE:D Day ได้ที่นี่ http://bit.ly/ConicleREDDay2020Materials

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.conicle.com

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024...

Responsive image

สัมมนาระบบอาหารระดับโลก ปลดล็อกอนาคตของอาหารที่ยั่งยืน FUTURE FOOD SYSTEM CONFERENCE & SHOW 2024

Bio Buddy ร่วมกับ TASTEBUD LAB และ FUTURE FOOD NETWORK จัดงานสัมมนาระบบอาหารอนาคตที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล กับงาน Future Food System Conference & Show 2024...

Responsive image

Robinhood Express จับมือ สมิติเวช บริการส่งยาด่วนถึงบ้าน ผ่านแอป Well by Samitivej

Robinhood (โรบินฮู้ด) แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน ล่าสุด จับมือ โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้คนไทยเข้...