CP-บริษัทในเครือฯ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow | Techsauce

CP-บริษัทในเครือฯ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัทในเครือฯ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำนโยบายสิทธิมนุษยชนสนับสนุนพลังของความหลากหลายทางเพศและพลังของผู้หญิง เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ เพื่อรวมพลังกับทุกภาคส่วนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ด้วยการเสริมสร้างพลังให้กับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มผู้หญิง ถือเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์, นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), นางสาวพีรดา ดุลยพีรดิส องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ พร้อมด้วยพลังแห่งหญิงที่เป็นผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือฯ ได้แก่ นางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด, นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น, นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ส่วนพลังแห่งความหลากหลายทางเพศ นำโดย นายกฤษฎิ์ คงธนดารากร ประธานชมรม LGBTQ+ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ), นายสุชิน แสงละออ ประธานชมรม LGBTQ+ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายสุริ คงกะพันธ์ ตัวแทน LGBTQ+ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), นายศุภชัย จิรเกรียงสกุล ตัวแทน LGBTQ+ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และดีเจมะตูม-นายเตชินท์ พลอยเพชร Influencer และตัวแทน LGBTQ+ มาร่วมกันเฉลิมฉลองความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ และเป็นการยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในสังคม ไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือเพศวิถีแบบใดก็ตาม โดยมีการสนทนาสร้างแรงบันดาลใจ มีขบวนพาเหรด และการโบกสะบัดธงเพื่อความเท่าเทียม บรรยากาศของเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow ที่จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ทรู ดิจิทัล พาร์ค (ฝั่งเวสต์) จึงเต็มไปด้วยพลังและสีสันแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลาย มีการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมความเท่าเทียมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นความสวยงามในความหลากหลายทั้งกลุ่ม  LGBTQ+ และการแสดงพลังของผู้หญิง ที่มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอโดยเครือซีพีได้มีนโยบายเปิดกว้างให้กับทุกเพศได้นำศักยภาพมาใช้ในการทำงานอย่างเท่าเทียม ซึ่งเครือซีพีได้ประกาศให้นโยบายด้าน “สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญของเครือซีพีสู่ปี 2573 ให้สอดคล้องตามเป้าหมายความยั่งยืน SDGs Goals ในข้อที่ 5 Gender Equality และข้อ 10 Reduced Inequality  ทั้งนี้ไม่เพียงแค่การประกาศนโยบาย แต่เครือซีพีได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม Call to Action  เช่น การจัดตั้งชมรม LGBTQ+  การมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียม การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการรวมกันสร้าง Empowerment เป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีที่พรบ.สมรสเท่าเทียม ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในระดับประเทศ

“เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และยืนหยัดเคียงข้างทุกคนในชุมชน LGBTQ+ และกลุ่มผู้หญิง เราเชื่อว่าเมื่อทุกคนได้รับโอกาสและสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน องค์กรและสังคมของเราจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เรามีการสนับสนุนหลายโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความเท่าเทียมและความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การสนับสนุนด้านการทำงาน และการส่งเสริมความหลากหลายในทุกมิติของการทำงาน” ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวในที่สุด

ด้านนางสาวพีรดา ดุลยพีรดิส ตัวแทนองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติได้กล่าวว่า ตามหลักสิทธิมนุษยชนคือการที่ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของ SDGs Goal โดยการยอมรับในความหลากหลายจะทำให้สังคมเกิดความเคารพและโอบกอดความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ จะนำพาสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งการจะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้ จึงอยากจะชวนทุกคน ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เครือซีพี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม โดยในด้านของทรัพยากรบุคคลของเครือซีพี ได้นำเรื่องนี้เข้าไปทั้ง  Ecosystem นับตั้งแต่การคัดเลือกคนทำงานเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าเพศไหน แต่จะดูเรื่องความสามารถ ซึ่งเรายึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเครือซีพีเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานทั่วโลกกว่า 5 แสนคน การสนับสนุนส่งเสริมเรื่องความหลากหลายและเท่าเทียมจึงต้องทำเป็นระบบตั้งแต่ระดับผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ ไปจนถึงการปฏิบัติได้จริงในระดับพนักงาน  นอกจากนี้ เครือซีพีได้ร่วมมือกับ UNDP ในการสนับสนุนเผยแพร่ชุดคู่มือส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกในสถานที่ทำงานสำหรับธุรกิจไทย (Inclusion Toolkit for Business) ให้แก่กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน ในปีที่ผ่านมาเครือซีพีมีสัดส่วนของผู้บริหารชายและหญิงที่ใกล้เคียงกัน ในส่วนของระดับพนักงานพบว่ามีสัดส่วนของพนักงานหญิงรวม 51% มากกว่าพนักงานชายที่มีอยู่ 49% นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนเรื่องของความหลากหลายและเท่าเทียมผ่าน CP Ambassador ในการสื่อสารไปยังเพื่อนพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลังของเครือซีพี และกลุ่มธุรกิจหลักในเครือซีพีเพื่อแสดงพลังผลักดันสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

ภายในงานยังมีเสียงของผู้บริหารหญิงในองค์กรที่ร่วมส่งแรงบันดาลใจไปถึงผู้หญิงในสังคมไทย ประกอบด้วย นางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด เผยว่าบริษัทเราเป็นฟินเทค ซึ่งจะคิดว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่ในองค์กรให้ความสำคัญจากความสามารถเป็นหลัก เปิดรับทุกเพศสภาพ ผู้หญิงเราให้ความสำคัญในเรื่องของใจ เพราะผู้หญิงเป็นซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 2 เท่า  การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในที่ทำงานจะทำให้มีความสุข ซึ่งต้องมี Mindset ใน 3 เรื่องคือ  1. เราจะมีความสุขจากการให้ความสุขกับคนที่พบเจอ หรือการชื่นชมพนักงาน 2. ความสุขอยู่ที่การกระทำ และ 3.อย่าไปคิดว่าตื่นมาโลกจะสวย ถ้ามีปัญหาและความท้าทายจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของโลก นี่คือสิ่งที่ทำให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน ซึ่งจะทำให้ทีมอยู่ร่วมกันในความหลากหลายอย่างมีความสุข 

นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น เสริมว่า องค์กรเราไม่เคยมองเรื่องเพศมาเป็นตัวแบ่งแยก ไม่ว่าเพศใดไม่มีผลกระทบในการทำงานร่วมกัน ในหลายส่วนขององค์กรผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในองค์กร สิ่งหนึ่งที่เราทำเสมอในกลุ่มบริษัทที่ดูแล คือการจะใช้ความเป็นผู้หญิงในการส่งเสริมความเท่าเทียมในการทำงานร่วมกัน ต้องมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดโยงความสัมพันธ์ร่วมกัน เราไม่มีห้องทำงาน จะเป็นการนั่งทำงานร่วมกันไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้บริหาร การให้กำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน การส่งเสริมการแสดงออกความคิดเห็นโดยไม่ปิดกั้น พูดคุยกันแบบจริงใจ เป็น Open Communication เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม และสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือซีพี

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครและโลตัสรวมกันก็ 8 หมื่นคน  เรื่องของความแตกต่างเป็นเรื่องที่ดี เราเชื่อว่าความหลากหลายและความแตกต่างทำให้องค์กรมีความแข็งแรง ไม่ว่าเพศใดก็เอาความแตกต่างของตัวเองมาสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผู้หญิง 60% และมีผู้บริหารเพศหญิงกว่า 55% ทุกความแตกต่างมีความเป็นไปได้ และทำให้ลูกค้ามีความสุข เพราะเราเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของลูกค้า และสุดท้ายไม่ว่าเราจะแตกต่างอย่างไร ทุกคนก็เท่าเทียมกัน 

เช่นเดียวกับกับเสียงจากกลุ่มเพศหลากหลายที่ส่งพลังบวก โอบรับความหลากหลาย สร้างความเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมการทำงานที่เท่าเทียม ประกอบด้วย

นายกฤษฎิ์ คงธนดารากร ประธานชมรม LGBTQ+ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) เปิดเผยว่า เรามีเรืองการจัดตั้งชมรม  LGBTQ+ ซึ่งก่อตั้งมา 2 ปี และมีความหลากหลายไม่เพียงแค่กลุ่ม LGBTQ+  แต่รวมทุกเพศ ตอนนี้มีสมาชิกรวม 300 กว่าคน มีกิจกรรมที่ส่งมอบสู่สังคมทั้งในประเด็นของการยอมรับความหลากหลายและเท่าเทียม การร่วมมือกับภาคีองค์กรต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องหลากหลายและความเท่าเทียม เช่น การเพ้นต์สีถุงใส่ยา ซึ่งจะนำไปมอบให้กับรพ.เลิดสิน ถือเป็นการแสดงพลังเรื่องทัศนคติและความตระหนักรู้ด้านความหลากหลายของคนในองค์กรสู่สังคม ส่งต่อข้อความดีๆ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย โดยในปีนี้เราจะร่วมมือกับภาคีเอกชน และยังคงจัดเรื่องของการให้ความตระหนักรู้ในเรื่องของการยอมรับหลากหลายที่เราส่งมอบมาตลอด

นายสุชิน แสงละออ ประธานชมรม LGBTQ+ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ทรูตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการต่างๆให้กับกลุ่ม LGBTQ+ เช่น การให้พนักงานสามารถลาผ่าตัดแปลงเพศได้ 30 วัน  รวมถึงลาไปรับรับบุตรบุญธรรม โดยในปีนี้เราต่อยอดเปิดคลับ หรือพื้นที่ที่มุ่งเน้นเรื่องของ Diversity ให้ทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้มาออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงานทรูร่วมกัน 

นายสุริ คงกะพันธ์ ตัวแทน LGBTQ+ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เผยว่า ซีพี ออลล์ มีพนักงานรวมกว่า  2.5 แสนคนทั่วประเทศ ทำให้เรื่องของความหลากหลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายขององค์กร  โดยเราได้จัดทำแคมเปญ ALL PRIDE ในการประสานหลอมหลวมทุกคน โอบรับความหลากหลาย สร้างความเท่าเทียม เราได้จัดขบวนพาเหรด และการประกวดการแต่งกายสะท้อนแนวคิด D&I  การจัดทำเสื้อยืด เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่ส่งเสริมความเท่าเทียม ซึ่งเราจะมีกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

นายศุภชัย จิรเกรียงสกุล ตัวแทน LGBTQ+ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรามองเรื่องของความเท่าเทียมมีหลายมิติ เรื่องของการเข้าถึงโอกาสเป็นสิ่งสำคัญ การที่เราอยู่ในองค์กรและทำเรื่องของการพัฒนาคน จึงมองว่า พนักงานในองค์กรทุกคนควรเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตัวเอง โดยการทำงานในซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้เปิดพื้นที่ให้กับพนักงานได้เข้าถึงโอกาสทุกคน

นอกจากนี้ แขกรับเชิญพิเศษอย่าง ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ดีเจ นักแสดง ตัวแทน LGBTQ+ ร่วมแบ่งปันความคิดเห็น โดยในฐานะผู้ที่มีส่วนในการผลักดันพรบ.สมรสเท่าเทียม มองว่าเป็นสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นการปรับให้ทุกคนมาอยู่ในระดับเดียวกัน การที่เครือซีพีจัดงานในครั้งนี้ ที่ใช้ธีมว่า Pride & Women United เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเพศหญิงเป็นเหมือนลมใต้ปีกของ LGBTQ+  ซึ่งมองว่า เราไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน การที่พรบ.สมรสเท่าเทียมผ่านแล้ว ถือเป็นประตูบานแรกไปสู่ประตูต่อๆ ไปของการสร้างความเท่าเทียมในสังคม และอยากให้องค์กรต่างๆ ตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น ให้สิทธิเสรีภาพในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ  เพื่อสร้างสังคมที่เปิดรับความแตกต่างมีความเท่าเทียมด้วยกัน

อนึ่ง การจัดงาน “Empower Together : Pride & Women United…For A Better Tomorrow” ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสนับสนุนความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน แต่ยังเป็นการสร้างเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเสริมสร้างสังคมที่เท่าเทียมอย่างแท้จริง ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีความสุขร่วมกัน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...