Microsoft สู่การพัฒนาสังคมด้วยความรู้ในยุคดิจิทัล | Techsauce

Microsoft สู่การพัฒนาสังคมด้วยความรู้ในยุคดิจิทัล

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็เร่งผลักดันประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการมอบโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ชาวไทยทุกกลุ่มในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อการบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดยมีเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ

เส้นทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับคนทุกกลุ่ม

นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไมโครซอฟท์ได้สานต่อพันธกิจในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลแก่อาจารย์จำนวนกว่า 1,600 คน และเยาวชนจำนวนกว่า 74,000 คน ทั่วประเทศ โดยภายในระยะเวลา 10  ปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้ขยายโอกาสในการเข้าถึงทักษะด้านไอซีทีและทักษะเชิงดิจิทัลให้แก่เยาวชนกว่า 800,000 คน ที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย รวมถึงกลุ่มผู้พิการ และ ผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกลอีกด้วย

เตรียมความพร้อมเยาวชนเริ่มต้นที่พื้นฐานและการสร้างให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู้ด้วยเทคโนโลยี

นอกจากความมุ่งมั่นในการจัดฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังมองเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เราจึงได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Library) ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์บนเว็บไซต์ www.nel.go.th โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ จากความตั้งใจในการพัฒนาคลังองค์ความรู้ดิจิทัลและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่ออำนวยความสะดวกทุกคนในการเข้าใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Library) ผ่าน 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ แชทบ็อท และระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning)

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 ไมโครซอฟท์ได้สานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าวด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงานรัฐที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนภาคการศึกษา ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาคส่วนที่มีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีสูงที่สุดก็ว่าได้ โดยไมโครซอฟท์ได้พัฒนากรอบข้อตกลง Education Transformation Agreement หรือ ETA ขึ้น เพื่อวางรากฐานให้กับความร่วมมือดังกล่าวใน 3 ระดับหลักๆ ได้แก่ ระดับนโยบายเชิงบริหาร (Leadership & Policy) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Pedagogy) และการผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (Technology Design) โดยกรอบข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนภาคการศึกษาทั่วโลก ตลอดกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

เปิดเส้นทางสายเทคโนโลยีด้วยการจุดประกายความสนใจในสะเต็มศึกษา

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 Microsoft ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิทัลผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายเยาวชนให้หันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเตรียมตัวให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัล และยังนับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การเขียนโค้ดดิ้งในบทเรียนใหม่ล่าสุด Minecraft Voyage Aquatic ผ่านการท่องโลกใต้บาดาลอีก

เสริมสร้างความสามารถจากการแข่งขัน พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นกับ micro:bit พื้นฐานจากโค้ดสู่ IoT

การจัดกิจกรรมการแข่งขัน "Smart Living with micro:bit" ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้สร้างสรรค์แนวคิดที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนาโครงการด้วยการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์แผงวงจร micro:bit ของบีบีซี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนรู้และประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM) มากขึ้น

โลกของเทคโนโลยีเปิดกว้าง เป็นผู้หญิงก็ทำได้!

“รายงานของ World Economic Forum ระบุว่า จากจำนวนผู้ประกอบอาชีพด้าน AI ทั่วโลก มีเพียง 22 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง”

ในปัจจุบัน จำนวนผู้หญิงที่ศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มศึกษายังมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งทำให้เสียโอกาสในด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากการขาดมุมมองของผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถในสาขาสะเต็มศึกษา อาจทำให้ขาดปัจจัยที่ก่อให้เกิดโซลูชั่นเชิงสร้างสรรค์ได้

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับ บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด อีกครั้ง เพื่อจัดกิจกรรม #MakeWhatsNext DigiGirlz 2019 Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ #MakeWhatsNext โครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่มุ่งมั่นจะที่สนับสนุนเด็กผู้หญิงในการประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มศึกษา โดยภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา จุดประกายอาชีพมาแรงในยุคปัญญาประดิษฐ์ ทำไมน้องผู้หญิงจึงควรศึกษาในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึงการให้ความรู้ด้านการเขียนโค้ด และกิจกรรมการแข่งขันเสนอผลงานที่ประดิษฐ์ด้วยชุด micro:bit

เสริมศักยภาพให้กับครู

จัดการแข่งขัน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิดการนำเครื่องมือของไมโครซอฟท์มาบูรณาการเพื่อบุกเบิกการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชา ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสาขาสะเต็มศึกษา การส่งเสริมเยาวชนยุค Gen Z ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ 5 ด้าน ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา และการดูแลตนเอง การสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้กับตลาดแรงงานทุกกลุ่ม

ไมโครซอฟท์ยังเล็งเห็นถึงความต้องการแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มงานด้านดิจิทัล ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC) จากความมุ่งมั่นในการเติมเต็มภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ไมโครซอฟท์จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดตัวโครงการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลแก่อาจารย์จำนวน 500 คน จาก 500 โรงเรียน โดยตั้งเป้าต่อยอดองค์ความรู้จากอาจารย์สู่นักเรียนในพื้นที่จำนวน 50,000 คน โดยได้โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (หนองพังแค) เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการที่จะได้รับการฝึกอบรมแบบเข้มข้นไปจนถึงช่วงปลายปี 2562 เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการแรงงานของตลาดในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มงานด้านดิจิทัล

มุ่งมั่นให้โอกาสทางการศึกษาเข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการกว่า 3.7 ล้านคนซึ่งไมโครซอฟท์เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการมอบโอกาสในการเข้าถึงทักษะเชิงดิจิทัลสำหรับคนพิการ เพื่อปลุกพลังและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ‘Industry 4.0’ ที่ทักษะดิจิทัลเป็นทักษะจำเป็นที่ต้องมีติดตัว   ไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนส่งเสริมทักษะของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ไมโครซอฟท์จึงได้สนับสนุนการแข่งขัน Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยี ได้ทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนพิการ และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนพิการ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ไมโครซอฟท์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลให้กับอาจารย์เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

ในยุค Thailand 4.0 นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว การพัฒนา“คน”ให้มีทักษะดิจิทัล และ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  ดังนั้น การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อผลักดันให้เยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติรวมถึงการศึกษาไทย ให้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม และบุคลากรอาจารย์ก็ถือเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อผลักดันประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งการดำเนินงานของไมโครซอฟท์สอดคล้องกับภารกิจของภาครัฐ ในด้านการส่งเสริมและดำเนินการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบรับกับความต้องการของประเทศโดยตรง และสอดคล้องกับโครงการ Coding Thailand ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนและครูชาวไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งไมโครซอฟท์เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เราสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้สำเร็จ

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุปว่า ไมโครซอฟท์ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการมอบโอกาสการเข้าถึงเทคโลยีให้กับคนไทยทุกกลุ่มเพื่อปลุกพลังให้พวกเขาก้าวสู่ความสำเร็จอย่างเท่าเทียม ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ไมโครซอฟท์เชื่อมั่นในบทบาทของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในเชิงบวก เราจึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลต่อไปในอนาคต เพื่อให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

RELATED ARTICLE

Responsive image

HPE Discover More 2022 พบกับนวัตกรรมสุดล้ำและเทคโนโลยีระดับโลก

HPE Discover More 2022 รวมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล รวมถึงไฮบริดคลาวด์, การสร้างความปลอดภัยสูงสุด ระบบ AI และการวิเคราะห์แบบองค์รวม...

Responsive image

บทความพิเศษ “Panel Discussion #Digital Transformation Governance & Leadership”

สมาคมซีไอโอไทย (Thai Chief Information Officer Association: TCIOA) นำโดยนายกำพล ศรธนะรัตน์ นายกสมาคม CIO ไทย และเครือข่ายพันธมิตร ได้จัดงาน “Digital Transformation Summit 2022” ในห...

Responsive image

Klook เผยยอดการจองกิจกรรมท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก โตขึ้น 300%

Klook เผยยอดการจองกิจกรรมท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก โตขึ้น 300% ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน ส่งสัญญาณดีหลังผ่อนคลายมาตรการ...