SEAC ร่วมกับ เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร Economic and Business Data Analysis รุ่นที่ 2 | Techsauce

SEAC ร่วมกับ เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร Economic and Business Data Analysis รุ่นที่ 2

SEAC (เอสอีเอซี) ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าชูหลักสูตรศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์ “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2” ที่ร่วมกันออกแบบ ผสานจุดแข็งขององค์กรการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเร่งอัพสกิลนักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย Hard Skills และ Essential Skills ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต เพื่อสร้างการแข่งขันในตลาดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด 

SEAC

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “SEAC เน้นย้ำเสมอว่า ยิ่งเศรษฐกิจโลกหมุนเร็วเท่าไหร่ มนุษย์ยิ่งต้องพัฒนาและยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อเป็นรากฐานของสังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING โดยมุ่งเน้นการคัดสรรเนื้อหา หลักสูตรจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญ เพื่อเดินหน้า Reskill และ Upskill ทักษะวิธีคิดที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้มี Engagement และ Participation จนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ SEAC ได้ร่วมมือกับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาและออกแบบหลักสูตร “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2” สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อยกระดับความสามารถและทักษะกำลังคนให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป ผ่านองค์ความรู้ ชุดข้อมูล และหลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ พร้อมทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญเฉพาะทางของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งต้องการนักเศรษฐศาสตร์ และความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทักษะ Hard Skills และ Essential Skills จนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้เท่าทันฟันเฟืองเศรษฐกิจของโลก โดยความร่วมมือกับ SEAC ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และเป็นประโยชน์อย่างมาก ด้วยการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมาผนึกรวมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทย” 

SEAC 02

หลักสูตร “Economic and Business Data Analysis (with Tableau)” ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่การันตีว่าช่วยทำให้กระบวนการคิดวิเคราะห์การตลาดได้ผลดีขึ้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในเวลาอันสั้น โดยมีเนื้อหาและเครื่องมือเชิงวิเคราะห์ที่เท่าทันสถานการณ์และมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกกว่า 50 ชั่วโมง เน้นการเรียนแบบ Blended Learning Journey ที่ผสานเทคนิคเชิงทฤษฎีและปฏิบัติแบบ Online Course, Face to Face Classroom, Virtual Class สอนสดผ่าน Zoom และ Guest Speaker จากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติจริง พร้อมเปิดอิสระให้สามารถจัดสรรเวลาและทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ อาทิ 

  • คุณนภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี 
  • ผศ.ดร.ยอง ยูน รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • อ.ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • และ ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พร้อมด้วยอาจารย์พิเศษจากองค์กรระดับนานาชาติ มาร่วมแบ่งปันมุมมองการดำเนินธุรกิจ ควบคู่การเรียนแบบ Social Learning  อาทิ คุณนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics และทีมวิทยากรมากความสามารถจาก SEAC อาทิ คุณบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ ที่ปรึกษาอาวุโสของ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ที่มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ นอกจากได้องค์ความรู้ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้ว ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตร “Economic and Business Data Analysis (with Tableau)” จะได้รับ 2 ประกาศนียบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SimpliLearn สถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบออนไลน์ที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจการเงินและธนาคาร ที่ต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร กล่าวว่า “การสอนทำ Visualize ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Tableau มีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับงานปัจจุบันในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรได้ และยังประทับใจส่วนของการสอนเทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ เชื่อว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์และเหมาะสำหรับทุกทีมที่ต้องทำและใช้ข้อมูลในองค์กร เพราะตอนนี้ทุกองค์กรจะต้องมีทีมที่ดูแลเรื่องข้อมูลอยู่แล้ว” 

SEAC 03

ฝ่ายขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการขาย กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Tableau แต่สามารถเข้าใจและตามทันได้ หลักสูตรนี้ช่วยให้มองเห็น insight ใหม่ๆ จากข้อมูลที่องค์กรเก็บมาอยู่แล้วมากขึ้น พอได้ลองนำข้อมูลมา Visualize เข้าด้วยกัน ทำให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการพัฒนาปรับแนวทางการขายให้ดียิ่งขึ้นได้หลังจากเรียนจบแล้ว”

ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียน “หลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2564 ที่ https://bit.ly/3hIjUyY

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดอบรมได้ที่อีเมล [email protected] หรือ ติดต่อ คุณพรธีรา (พลอย) โทร. 098-272-7088 หรือ คุณอรฤดี (กบ) โทร. 095-960-8062


RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงาน Ericsson Mobility Report เผยเทรนด์เครือข่ายมือถือ ชี้ปริมาณการใช้ Data มือถือพุ่งเกือบ 300 เท่า ในรอบ 10 ปี

รายงานเชิงลึกระดับโลกของอีริคสัน เปิดเผยว่าตั้งแต่อีริคสันจัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มข...

Responsive image

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO...

Responsive image

Twitter เผยเทรนด์ช่วงเทศกาลวันหยุด บทสนทนาช่วยส่งความสุข ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า

Twitter ประเทศไทย เผยเทรนด์และอินไซต์ช่วงเทศกาลวันหยุด ชี้บทสนทนาส่วนใหญ่มีผลให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มยอดขายได้ ทั้งการสอบถามความเห็นสำหรับของขวัญ​วางแผนล่วงหน้าสำหรับวันหยุด...