สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จัดทำ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นผู้วางระบบให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาล

สำหรับขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้ ETDA จะเป็นผู้บริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งการจัดเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตลอดจนอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขณะที่ DataOne Asia จะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการหาหน่วยงานภาครัฐทดสอบนำร่องระบบและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ National Digital ID Platform ของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป โดยทั้ง DataOne Asia และ ETDA จะอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธนาคารกรุงศรีปล่อย Solution เปิดบัญชีผ่านแอปฯ KMA พร้อมระบบยืนยันตัวตนด้วย National Digital ID

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตอบรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทดสอบการเปิดบัญชี “ออมทรัพย์มีแต่ได้ ออนไลน์” ด้วย กรุงศรี โมบาย แอป KMA ผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital...

Responsive image

Creden จับมือ ETDA เปิดตัว eDocument และ eSignature ให้บริการแบบ Freemium

Creden บริษัท Startup ไทย เปิดตัวบริการระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument และ eSignature) เพื่อใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตนหรือ e-KYC รองรับการเติบโตขอ...

Responsive image

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School เพื่อผู้บริหารไทย

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School ให้ผู้บริหารไทย ครอบคลุมเนื้อหา AI Strategy, AI culture, Responsible AI และ Technology of AI...