เปิดรับสมัครเข้าประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว Innovative Tourism Project Pitching 2021 | Techsauce /* */ /* */

เปิดรับสมัครเข้าประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว Innovative Tourism Project Pitching 2021

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวโดย  นำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
 • เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดรายได้จากกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
 • เพื่อสื่อสารให้นำไปสู่การยกระดับคุณค่าและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากชุมชนในพื้นที่พิเศษ และสร้างความประทับใจแก่นักเดินทาง

ประเภทการประกวด

 • แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว

 • นวัตกรรมด้าน Digital Technology ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

หัวข้อแผนนวัตกรรมด้านการจัดการ

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นิสิต นักศึกษา บริษัท องค์กร ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ
 • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

หัวข้อนวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว

รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน
 • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่มีอาจารย์ หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ในทุกสาขาอาชีพ
 • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

กำหนดระยะเวลา

 • กรอกข้อมูลใบสมัครตั้งแต่วันนี้ -  15 กรกฏาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. และส่งมาที่ Email: [email protected]
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ www.dasta-innovation.com
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องเข้าร่วมการอบรมของโครงการในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกมีเวลาตั้งแต่วันที่ 7– 19 สิงหาคม 2564 เพื่อที่จะพัฒนาชิ้นงานให้สามารถใช้งานในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้จริง และนำเสนออีกครั้งในรอบสุดท้าย
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องนำเสนอผลงานที่ได้ทำการพัฒนาเพิ่มเติม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่ www.dasta-innovation.com
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการทดสอบระบบ โดยการลง Set Case ในพื้นที่จริง โดยเริ่มในช่วงวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และต้องเสร็จสิ้นก่อน วันที่ 10 กันยายน 2564

รางวัลการประกวด

หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว

 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว

รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี

 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ทุกรางวัลจำต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

การแข่งขันนี้มีพื้นที่ถึง 9 พื้นที่พิเศษภายใต้การดูแลของ อพท.

 • อพท.1 พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
 • อพท.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
 • อพท.3 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
 • อพท. 4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ตาก กำเเพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก)
 • อพท. 5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มเเม่น้ำโขง (เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี)
 • อพท.6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน)
 • อพท.7 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มเเม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง (สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา)
 • อพท.8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง)
 • อพท.9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://dasta-innovation.com/

ติดต่อสอบถาม

 • คุณเนาวรัตน์ ไชยอนันต์
 • โทร: 081-357-0537
 • email: [email protected]

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit REDeFiNE TOMORROW 2022 ปีที่ 3 ขนทัพกูรูด้าน DeFi-Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit “REDeFiNE TOMORROW 2022” ปีที่ 3 ขนทัพสุดยอดกูรูด้าน DeFi และ Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้และชี้โอกาสในการเติบโตเกี่ยวกับ DeFi และ Web 3.0 ในช่วงตลา...

Responsive image

Mastercard ผนึก Beatclub เปิดตัวอัลบั้มแรก Priceless บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify

Mastercard ผนึก Beatclub ประกาศเปิดตัวอัลบั้มเพลงชุดแรก Priceless® ในเทศกาลครั้งสำคัญของแวดงวงโฆษณาระดับโลก Cannes Lions Festival of Creativity บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify หลังจากนั้...

Responsive image

KBTG สนับสนุนทุนวิจัย KBTG Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab

KBTG ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย KBTG Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab พร้อมเปิดตัว KBTG Fellow เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ สอดคล้องกับภารกิจของบร...