เปิดรับสมัครเข้าประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว Innovative Tourism Project Pitching 2021 | Techsauce

เปิดรับสมัครเข้าประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว Innovative Tourism Project Pitching 2021

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวโดย  นำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
 • เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดรายได้จากกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
 • เพื่อสื่อสารให้นำไปสู่การยกระดับคุณค่าและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากชุมชนในพื้นที่พิเศษ และสร้างความประทับใจแก่นักเดินทาง

ประเภทการประกวด

 • แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว

 • นวัตกรรมด้าน Digital Technology ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

หัวข้อแผนนวัตกรรมด้านการจัดการ

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นิสิต นักศึกษา บริษัท องค์กร ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ
 • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

หัวข้อนวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว

รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน
 • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่มีอาจารย์ หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ในทุกสาขาอาชีพ
 • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

กำหนดระยะเวลา

 • กรอกข้อมูลใบสมัครตั้งแต่วันนี้ -  15 กรกฏาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. และส่งมาที่ Email: [email protected]
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ www.dasta-innovation.com
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องเข้าร่วมการอบรมของโครงการในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกมีเวลาตั้งแต่วันที่ 7– 19 สิงหาคม 2564 เพื่อที่จะพัฒนาชิ้นงานให้สามารถใช้งานในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้จริง และนำเสนออีกครั้งในรอบสุดท้าย
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องนำเสนอผลงานที่ได้ทำการพัฒนาเพิ่มเติม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่ www.dasta-innovation.com
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการทดสอบระบบ โดยการลง Set Case ในพื้นที่จริง โดยเริ่มในช่วงวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และต้องเสร็จสิ้นก่อน วันที่ 10 กันยายน 2564

รางวัลการประกวด

หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว

 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว

รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี

 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ทุกรางวัลจำต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

การแข่งขันนี้มีพื้นที่ถึง 9 พื้นที่พิเศษภายใต้การดูแลของ อพท.

 • อพท.1 พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
 • อพท.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
 • อพท.3 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
 • อพท. 4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ตาก กำเเพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก)
 • อพท. 5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มเเม่น้ำโขง (เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี)
 • อพท.6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน)
 • อพท.7 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มเเม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง (สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา)
 • อพท.8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง)
 • อพท.9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://dasta-innovation.com/

ติดต่อสอบถาม

 • คุณเนาวรัตน์ ไชยอนันต์
 • โทร: 081-357-0537
 • email: [email protected]

RELATED ARTICLE

Responsive image

Deep-Fake คืออะไร ? องค์กรต้องหาทางรับมือ เมื่อ AI ปลอมแปลงได้ถึงอัตลักษณ์บุคคล

เมื่อ AI สามารถปลอมแปลงอัตลักษณ์ฌฉพาะของบุคคล หรือที่เรียกว่า Deep-Fake ได้ องค์กรต้องเร่งเตรียมรับมือกับมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบนี้ แล้ว Deep-Fake จะมาในรูปแบบใดบ้าง และป้องกันอย่างไ...

Responsive image

ศุภชัย เจียรวนนท์ แนะเร่งสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี พัฒนา ‘คน’ ดึง ‘ทุน’ เข้าประเทศช่วยกระดับ Startup ไทย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ DeepTech Ecosystem: Opportunities, Challenges and its value to Thailand Economy ระบบนิเวศเทคโนโลยีเชิงลึก : โอกาส ความท้าทายและการสร้าง...

Responsive image

สิริฮับ ดีเดย์ เปิดจองวันแรก 21 ก.ย. นี้ ขั้นต่ำ 10 บาท รับส่วนแบ่งรายได้สูงสุด 8% ต่อปี

สิริฮับ เปิดให้จองซื้อพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21 ก.ย. – 4 ต.ค. 2564 นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring”...