นิติ จุฬาฯ จัด Law and Tech Bootcamp สอนทักษะโค้ดดิ้ง ปั้นนักกฎหมายรุ่นใหม่สำหรับวงการธุรกิจและเทคโนโลยี | Techsauce

นิติ จุฬาฯ จัด Law and Tech Bootcamp สอนทักษะโค้ดดิ้ง ปั้นนักกฎหมายรุ่นใหม่สำหรับวงการธุรกิจและเทคโนโลยี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรอินเตอร์ LLBel (Bachelor of Laws, experiential learning in Business and Tech Law (LLBel) (International Program)) เป็นรุ่นแรก และได้จัดค่ายเตรียมความพร้อม Law and Tech Bootcamp สำหรับนิสิตใหม่จำนวน 58 คน ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และเห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทของนักกฎหมายในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน

LLBel Law and Tech Bootcamp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยแบ่งจัดกิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ จุฬา และที่โรงแรม Renaissance Pattaya Resort and Spa จังหวัดชลบุรี โดยเน้นเนื้อหาการเรียนรู้แนวใหม่ในวงการกฎหมายและเทคโนโลยี ผ่านทีมวิทยากรจากบริษัทเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ และลอว์เฟิร์มชั้นนำของไทยและต่างประเทศ เนื้อหาแบ่งเป็น 6 พาร์ท ตลอดระยะเวลา 5 วัน ได้แก่

  • Coding เพื่อให้นิสิตเข้าใจตรรกะของการโค้ดดิ้ง ฝึกกระบวนการคิดอย่างโปรแกรมเมอร์ นิสิตจะอ่านและเขียนโค้ดพื้นฐานได้ ช่วยให้นักกฎหมายสามารถสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Legal Tech ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Designing Your Life and Mental Health Workshop เพื่อให้นิสิตรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและวางแผนอาชีพในจุดตัดระหว่างโลกของกฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี
  • Tech Industry เรียนรู้ภาพรวมและผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมไปถึงการฝึกทักษะการ Pitching เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Tech for Law เพื่อเปิดมุมมองการใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหากฎหมาย พัฒนา Legal Tech Product เข้าใจวิธีการวัดผลสำเร็จในภาคธุรกิจและเทคโนโลยี
  • Law for Tech ทำให้เห็นภาพกว้างของกฎหมายหลักๆ ที่สำคัญต่อภาคธุรกิจและเทคโนโลยี เช่น GDPR, PDPA, IP Law
  • Group Project เพื่อประมวลความรู้ที่นิสิตได้เรียนมาทั้งหมด ฝึกการเป็นนักกฎหมายที่เข้าใจกรอบคิดในทางธุรกิจเทคโนโลยี และใช้วิธีคิดของโปรแกรมเมอร์ในการ coding มาช่วยแก้ไขปัญหากฎหมาย

วันแรกของ Bootcamp นิสิตได้เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Introduction to programming สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านภาษา Python สอนโดย คุณเพิธ-ภู เจริญวัฒนากุล Senior Software Engineer จากบริษัท Hopper ประเทศสหรัฐอเมริกา นิสิตได้หัดอ่านโค้ดและฝึกลองเขียนโค้ดเองตามโจทย์ เช่น คำนวณตัวเลขต่างๆ เรียงลำดับข้อมูล เก็บข้อมูลชื่อ-โรงเรียนของเพื่อน ค้นหาข้อมูลจากกลุ่มข้อมูลจำนวนมาก รวมถึง set up คอมพิวเตอร์ของตัวเองให้เขียนโค้ดเองได้ภายหลังจากจบค่ายอีกด้วย

ภาพบรรยากาศการฝึก coding ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันถัดมาเป็นพาร์ทที่นิสิตได้ใช้เวลาเข้าใจตัวเองผ่าน Workshop “Designing Your Life and Career in Law, Business, and Technology” โดยคุณเมษ์-เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล Founder & CEO แห่ง LUKKID ชวนให้นิสิตรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองมากขึ้น ให้คิด ออกแบบชีวิต วางแผนอาชีพในอนาคต และยังเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมพร้อมการใช้เวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า ต่อมาในช่วงบ่ายเป็น Mental Health Workshop ดำเนินการโดยกลุ่ม Understand: ห้องนั่งเล่นของหัวใจ เพื่อให้นิสิตรู้เท่าทันการจัดการอารมณ์และความเครียด ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักเรียนมัธยมฯ ในยุคเรียนออนไลน์มาสู่การเป็นนักเรียนกฎหมายในรั้วมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 3 นิสิตกฎหมายได้เรียนรู้ภาพรวมของ Tech Industry ทั้ง Double Diamond framework, Porter’s 5 forces, SWOT ทำความรู้จักผู้เล่นต่างๆ ในอุตสาหกรรม เข้าใจการตัดสินใจ และการวัดผลในทางธุรกิจผ่านเลนส์ของ Product Manager สอนโดยคุณวิน-เมธวิน วัฒนสินธุ์ Product Manager จากบริษัท Vanta ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้เรียนรู้การ Pitching ฝึกทักษะสื่อสารความคิดและไอเดียของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยคุณกัน-ณัฐภพ หลักดี Vice President of Product and Growth จากบริษัท Edsy สตาร์ทอัพสอนภาษาอังกฤษของไทย โดยในส่วนของ Tech for Law นิสิตได้ฝึกการปรับใช้กรอบคิดในวงการเทคโนโลยีที่ได้เรียนมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในวงการกฎหมาย จากนั้นในช่วงค่ำ นิสิตได้รับฟังเรื่องราวปัญหากฎหมายในวงการเทคสตาร์ทอัพจากคุณธัช-กิตติธัช อภิศักดิ์ศิริกุล Executive Committee, Executive Advisor, Board of Directors, Co-Founding Team แห่งบริษัท Globish Academia สตาร์ทอัพสอนภาษาอังกฤษสัญชาติไทยที่ขยายธุรกิจสู่เวียดนามแล้วในปัจจุบัน

วิทยากร(ซ้ายไปขวา): เจิน-ศุภกานต์ เพิธ-ภู วิน-เมธวิน กัน-ณัฐภพ ธัช-กิตติธัช

หลังจากได้เรียนรู้จากวิทยากรในภาคธุรกิจและเทคโนโลยีโดยตรง ในวันที่ 4 ได้เข้าสู่มุมมองของนักกฎหมายเพื่อให้เห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี Law for Tech นำโดยคุณเจิน-ศุภกานต์ นิมมานเทอดวงศ์ Associate จากลอว์เฟิร์ม Chandler MHM ได้นำเสนอประเด็นกฎหมายที่มีบทบาทต่อธุรกิจและเทคโนโลยี อาทิ GDPR, PDPA, IP Law และมีการแชร์ประสบการณ์การทำงานร่วมกับฝ่ายกฎหมายของคุณวินและคุณกันจากฝั่งบริษัทเทคฯ เพิ่มเติมอีกด้วย 

ในการประมวลผลความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของนิสิตผ่าน Group Project ได้มีการแบ่งนิสิตเป็น 3 กลุ่ม เพื่อใช้ทักษะใหม่ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย กลุ่มแรกเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เขียนโปรแกรมจัดแบ่งมรดกตามกฎหมายแพ่งของไทย กลุ่มที่สองเป็นบริษัทรับลบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ และกลุ่มที่สามเป็นบริษัทรับคำนวณภาษีโดยอ้างอิงจากประมวลรัษฎากร โดยนิสิตจะต้องคิดแผนธุรกิจ ปัญหาที่อยากแก้ไขให้ลูกค้า และเขียนโปรแกรม coding ในภาษา Python เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ซึ่งนิสิตรุ่นแรกได้ทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงาน Group Project

LLBel Law and Tech Bootcamp เป็นค่ายเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ในหลักสูตร LLBel ได้เห็นภาพรวมของกฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นนักกฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี (Business and Tech Lawyer) และนวัตกรกฎหมาย (Legal Tech Innovator) ตอบโจทย์การผลิตนักกฎหมายสายพันธุ์ใหม่ที่จะช่วยผลักดันวงการธุรกิจและเทคโนโลยีของไทยให้ก้าวไปอีกขั้น


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...

Responsive image

SCG รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากกลยุทธ์ ESG 4 Plus สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

SCG รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากกลยุทธ์ ESG 4 Plus สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเ...