NIDA เปิดหลักสูตร DAD (Development Administrator in Digital Era)  รุ่นที่ 5 ขนทัพกูรูชั้นนำระดับประเทศจากทุกวงการถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยผู้บริหารรุ่นใหม่เตรียมพร้อมความเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศสู่ยุค Digital Transformation พร้อมทั้งกิจกรรม Design Thinking Workshop และ Bootcamp เน้นลงมือปฏิบัติงานจริง และการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดการพัฒนาประเทศในอนาคต

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก หรือเป็นยุคของ Digital Disruption ส่งผลให้ผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมและผู้นำในอนาคตต้องมีการปรับตัว แต่การดำเนินการนั้นยังไม่แพร่หลาย ครอบคลุม หรืออาจจะยังไม่ใช่ภาคบังคับในบางอุตสาหกรรม จนกระทั่งเมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดที่เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นกุญแจสำคัญของความอยู่รอดให้กับธุรกิจ จึงทำให้การปรับตัวนั้นกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก และต้องทำอย่างรวดเร็ว

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กล่าวว่า  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Digital Technology เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและการบริหารประเทศมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องมีการปรับตัวด้วยการทำ Digital Transformation ซึ่งไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่มันคือสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดขององค์กรและประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะ Digital Transformation ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารหรือการทำงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องไปจนถึงการค้นหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย 

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ กระบวนการ  ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการปรับที่ mindset โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นำ ที่จะต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนไป และจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร ดังนั้นภาคส่วนสำคัญที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ คือ ภาคการศึกษา โดยที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมการศึกษาต่างก็ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง แต่การเข้ามาของไวรัสโควิด-19 นั้นถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้นให้เกิดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการที่ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไม่จำกัด บทบาทของสถาบันการศึกษาจึงจะต้องเปลี่ยน จากเดิมที่ทำหน้าที่ในการมอบความรู้ จะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ชี้นำและสร้างผู้นำ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของผู้เรียน เพื่อให้เดินไปในแนวทางที่ถูกต้อง และสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ 

สำหรับการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองแนวคิดหรือแนวโน้มความต้องการของประชาชนในโลกยุคใหม่ได้ดี ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทาง การพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่บริบทโลกทั้งเศรษฐกิจการเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) ขึ้นสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ มุมมองใหม่ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรม ซึ่งปัจจุบันเปิดมาเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว ผ่านการถ่ายทอดจากกูรูชั้นนำระดับประเทศจากทุกวงการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาองค์กรในยุค Digital Transformation อีกทั้งยังพัฒนาทักษะที่สำคัญในยุค Digital ผ่านการร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop ที่ช่วยให้เข้าใจถึงแนวทางพื้นฐานในการแก้ปัญหาในองค์กร และกิจกรรม Bootcamp ที่ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้จากกลุ่มวิชาต่างๆ มาลงมือปฏิบัติงานจริง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างเครือข่ายผู้เข้าอบรมต่อไปในอนาคต

สำหรับกูรูชั้นนำระดับประเทศที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตลอดหลักสูตรนั้น ได้แก่ คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Priceza จำกัด คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์อินโฟว์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหลักสูตร DAD สมัครได้ที่  https://bit.ly/3kD8ta4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ตลอดการเรียนนั้นจะประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม โดยจะเริ่มปฐมนิเทศ 21 -23 มกราคม 2564 ระยะเวลาเรียน 30 มกราคม - 8 พฤษภาคม 2564 ทุกวันเสาร์ 13.00 - 17.30 น. ที่ NIDA และ FYI Center มีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 79,500 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02 727 3900, 02 727 3868, 092 728 6722

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทางรอดของ ‘สื่อเก่า’ ในวันที่ถูก Disrupt ใครเป็นใครใน ‘สื่อใหม่’

ปัจจุบัน Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter , LINE, Instagram ฯลฯ กลายเป็นสื่อช่องทางหลักของคนยุคใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อย โลกออนไลน์เข้ามา Disrupt สื่อสิ่งพิมพ์อย่างหลีกเลี่...

Responsive image

ปรับเลนส์แว่น Visualize งานขายบนสมรภูมิออนไลน์ในธุรกิจ B2B กับ 'สาโรจน์ อธิวิทวัส'

Digital Transformation หรือ Digitalization ไม่ใช่ทางเลือกของธุรกิจในยุคนี้อีกต่อไปแล้ว หนุ่มใหญ่คู่สนทนาขยับแว่นชวนเราพลิกมุมคิด หลังการสนทนาถึงการปรับตัวของธุรกิจ B2B...

Responsive image

ถอดบทเรียนเส้นทางการฝ่าคลื่น Digital Disruption จากองค์กรชั้นนำระดับโลก

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ขึ้นมา อีกทั้งสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรื...