อว. เปิดหลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงให้ตอบโจทย์สังคม | Techsauce

อว. เปิดหลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงให้ตอบโจทย์สังคม

อว. เปิดหลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานให้ตอบโจทย์สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดหลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ Networking : ความสำเร็จของผู้นำพร้อมด้วย 

โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานผู้บริหารหลักสูตร, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร, ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ผู้จัดการหลักสูตร และคณะผู้บริหารหลักสูตร เข้าร่วมงาน ณ The Athenee Hotel

หลักสูตร WINS เป็นหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายของผู้บริหาระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย รวมถึงมีการตอกย้ำหรือการรักษาความสัมพันธ์หลังสำเร็จ โดยมุ่งหวังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 

การพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรรุ่นใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นกลุ่มพลังทำงาน (Task Force) ในการประสานงานและร่วมทำงานกับเครือข่ายความร่วมมือ

ศ.ดร.เอนก รมว.อว. กล่าวว่า การจะทำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดีได้ ต้องรวมกำลัง สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนทัศนความคิดเห็น ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อผลักดันให้อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศก้าวไปได้ หลักสูตร WINS ย่อมาจาก WISDOM - INNOVATION - NETWORK - SERVING SOCIETY ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ให้เป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย

กระทรวง อว. ไม่ได้เป็นแค่กระทรวงที่สอนหนังสือ ทำวิจัย ทำนวัตกรรมตามวิชาชีพของเราเท่านั้น แต่ได้นำเอาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมารับใช้สังคม ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ตระหนักว่ากระทรวง อว. ได้ทำงานในภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง

“สิ่งที่อยากเสนอให้เป็นแง่คิด คือ การทำตัวให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มถ้วยที่สุด หมวก หัวโขน หรือตำแหน่งอะไรให้วางเอาไว้ที่นอกห้องเรียน ทำใจให้ว่าง ฟังอะไรที่ขัดหูบ้าง ทางกระทรวงจะนำท่านไปชมศักยภาพ ทรัพยากรและกำลังในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทำให้ผู้ที่ทำงานทางด้านมหาวิทยาลัยได้รู้จักกับงานทางด้าน ววน. ส่วนผู้ที่ทำงานทางด้าน ววน. ก็ได้รู้จักการทำงานทางด้านอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังได้รู้จักคนอื่น ๆ นอกกระทรวง พันธมิตรทางด้านธุรกิจ” รมว.อว. กล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ทอัพเพื่อสังคมแห่งแรกในไทย ที่เชื่อว่าธุรกิจสามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน

แม้จะกล่าวได้ว่า Thrive Venture Builder คือธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ความจริงแล้วโมเดลธุรกิจที่นี่จะเป็นลักษณะของ Venture Builder หรือโรงงานผลิตสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด โดยการสนับสนุนด้...

Responsive image

UOB TMRW แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลใหม่จาก ยูโอบีประเทศไทย ยกระดับประสบการณ์ธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจร

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกาศรวม 2 แอปพลิเคชัน UOB Mighty และ TMRW ให้เป็นหนึ่งเดียว สู่แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจรใหม่ภายใต้ชื่อ "UOB TMRW" เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลและรองรับ...

Responsive image

ไปรษณีย์ไทยเตือนกลโกงผ่าน SMS ให้ประชาชนระวัง อย่ากรอกข้อมูลการเงิน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเตือนกลโกงมิจฉาชีพใช้ช่องทาง SMS แจ้งว่ามีพัสดุตกค้าง เตือนอย่ากรอกข้อมูลการเงิน...