Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WINS

อว. เปิดหลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงให้ตอบโจทย์สังคม

อว. เปิดหลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานให้ตอบโจทย์สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสู...