SKY ICT ผนึก มธ. และ SenseTime จัดเวิร์คช็อปติดอาวุธความรู้ด้าน AI แก่บุคลากรด้านการศึกษา | Techsauce

SKY ICT ผนึก มธ. และ SenseTime จัดเวิร์คช็อปติดอาวุธความรู้ด้าน AI แก่บุคลากรด้านการศึกษา

SKY ICT จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้าน AI Solutions ระดับโลก “SenseTime” จัดเวิร์คช็อปติดอาวุธความรู้ด้าน AI แก่บุคลากรด้านการศึกษา ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ให้พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่วงกว้าง พร้อมทั้งมอบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน AI Literacy สำหรับบุคลากรด้านการศึกษา ภายใต้ลิขสิทธิ์ SenseTime รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท 

คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสำคัญ เพราะปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) และการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

บริษัท สกาย ไอซีที ในฐานะ Tech Company ที่มีความพร้อมเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทุกด้าน ทั้งองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี ตลอดจนเครือข่ายที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน และด้วยปณิธานความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสนับสนุนภาคการศึกษาไทย จึงได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SenseTime พันธมิตรสำคัญผู้พัฒนาและให้บริการด้าน AI Solutions รายใหญ่ของจีนและของโลก จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน AI Literacy สำหรับบุคลากรด้านการศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้กับตัวแทนบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ไปยังหน่วยงาน ชุมชน ตลอดจนผู้ใกล้ชิด เป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิความรู้ด้าน AI ให้กระจายในวงกว้าง

หลายๆ ท้องถิ่นในขณะนี้เริ่มให้ความสนใจกับเรื่อง AI กันมากขึ้น มีการจัดตั้งชมรม AI กันในท้องถิ่นของตัวเอง สิ่งที่เรายังต้องการเพิ่มเติมคือ บุคลากรด้าน AI ที่จะเข้าไปช่วยต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่คนในแต่ละพื้นที่ กระจายความรู้ด้าน AI ให้ลงไปถึงทุกภาคส่วนอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมนำร่องที่จะติดอาวุธให้กับผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้นำกลับไปใช้งานได้จริง ขณะเดียวกัน ทางบริษัทได้มอบ User Account และ Password ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ SenseTime คิดเป็นมูลค่ารวม 2,500,000 บาท คาดว่า และจะเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายสิทธิเดช กล่าว

ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า AI ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบกับปัจจุบันมีความต้องการเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่จะมารองรับความต้องการทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งนี้การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้าน AI ใช้เวลานาน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนจําเป็นต้องลงทุนกับเทคโนโลยี AI ในมูลค่าที่สูง และทําให้การพัฒนาเทคโนโลยี AI ในประเทศไทยเกิดขึ้นในวงจํากัด

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้ง Thammasat University Artificial Intelligence Initiative (TUAiI) เพื่อตอบโจทย์สังคมโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ยิ่งไปกว่านั้นธรรมศาสตร์คาดหวังที่จะส่งเสริมศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับคนไทยให้ก้าวหน้าและล้ำสมัยทัดเทียมสังคมโลก เราจึงได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ในการก่อตั้ง AI Center ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของทั้งนักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชน โดยเราวางเป้าหมายในการเป็นพันธมิตรกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน AI สร้างประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต” รศ.เกศินี กล่าว

ด้าน รศ.ดร.อนุชาติ  พวงสำลี คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้าน AI Literacy ให้แก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่จำกัดอยู่แค่ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมถึงครูในสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ สังคม ที่สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน AI Literacy ไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียน หรือสามารถนำ AI เข้าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

“ในระยะที่ผ่านมาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และเครือข่าย ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมให้แก่นักเรียนมัธยมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพบว่านักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี AI เข้าใจการทำงานและข้อจำกัดของ AI เห็นประโยชน์และแนวทางการประยุกต์ใช้ และตระหนักถึงผลกระทบต่อโลกและสังคม นอกจากนี้เรายังมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน AI Literacy สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา เพื่อฝึกอบรมครูแกนนำ และกระจายองค์ความรู้ด้าน AI Literacy ไปสู่ครูในพื้นที่ต่อไป”  รศ.ดร.อนุชาติ กล่าว

คุณหลิน จี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของ SenseTime กล่าวว่า เทคโนโลยี AI กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านการศึกษาไทย และในอนาคตบริษัทก็จะมุ่งมั่นพัฒนาแฟลตฟอร์ม AI Solutions ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 

สำหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY บริษัท Tech Company เต็มรูปแบบ ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ Solution ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Shopee เผยอินไซด์ชั่วโมงนาทีทอง “เที่ยงคืน-ตีสอง” ชัยชนะของเหล่าซินเดอเรลล่านักช้อป

Shopee เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของนักช้อปชาวไทยหลากหลายกลุ่มในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มของนักช้อปที่ Shopee ได้ขนานนามว่า “ซินเดอเรลล่านักช้อป”...

Responsive image

Mandala AI จับมือ Torpenguin เปิดตัว Galaxy พร้อมปฎิวัติการจัดการข้อมูลง่ายขึ้น

Mandala AI ร่วมมือกับเพจ Torpenguin เปิดตัว Galaxy โซลูชันใหม่ ที่พร้อมจะปฎิวัติการจัดการข้อมูลให้ง่ายขึ้น...

Responsive image

depa ประกาศจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567...