เตรียมพบกับ STARTUP Thailand 2017 ระดับภูมิภาค | Techsauce

เตรียมพบกับ STARTUP Thailand 2017 ระดับภูมิภาค

โครงการ Startup Thailand ริเริ่มขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชนสมาคมและกลุ่มผู้ประกอบการ startup จัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) โดยการจัดงาน Startup Thailand จะเป็นการระดมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Technology startup) ของประเทศให้มารวมตัวกันเพื่อเปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติรวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Startup Thailand 2016 ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกที่จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Unite to Rise” โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 ถึง 1 พฤษภาคม2559ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จากการจัดงาน Startup Thailand 2016 ได้ปลุกกระแสความสนใจในการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยตลอดการจัดงาน 4 วัน มีผู้เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 36,000 คน มีคนขอคำปรึกษาและรับบริการจากศูนย์บริการร่วมภาครัฐประมาณ 12,000 ราย ซึ่งทำให้การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นงานสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีกลุ่มสตาร์ทอัพจากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกว่า 180 ราย มีหน่วยงาน มีวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 200 คน มีหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมจัดงานกว่า 50 หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและเกิดพันธมิตรทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท

จากความสำเร็จดังกล่าว รัฐบาล โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ต่อยอดด้วยการจัดงาน Startup Thailand 2016 ระดับภูมิภาคขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2559 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการปลุกกระแสและให้ความรู้ให้เกิดการพัฒนาสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสสู่ท้องถิ่น โดยการจัดงานในภูมิภาคนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการจัดงาน Digital Thailand2016 ระดับภูมิภาค โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดงานระดับภูมิภาคครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่แต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาค จะได้แสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ

สำหรับผลการจัดงานทั้ง 3 ภูมิภาค มีจำนวนผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 16,800 คน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานกว่า 50หน่วยงาน วิทยากรจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 200 คนบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ มากกว่า 150 บูธบูธนิทรรศการของวิสาหกิจเริ่มต้น จำนวน 160 รายผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดงานในระดับดี

และเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาขับเคลื่อน STARTUP ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม จัดงานSTARTUP Thailand 2017ขึ้น ภายใต้แนวคิด "STARTUP THAILAND, SCALE UP ASIA" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับงานสู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเติบโตของ STARTUP ในภูมิภาค โดยมีกำหนดจัดงาน ดังนี้

วันที่ / สถานที่ Theme
ครั้งที่ 1 ชลบุรี

26 –27 พฤษภาคม 2560  

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Eastern Rise
ครั้งที่ 2 สงขลา

2 – 3 มิถุนายน 2560   ณ เซ็นทรัลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา Sea of Opportunities
ครั้งที่ 3 ขอนแก่น 9 – 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น Mekong Connect
ครั้งที่ 4 เชียงใหม่ 23 – 24 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ Creative Valley
ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ 6 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ Scale up ASIA

กิจกรรมและนิทรรศการหลักภายในงานSTARTUP Thailand 2017

  • International Conference & Seminar: พบ กูรู และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ STARTUP จากทั่วโลก มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์  แลกเปลี่ยนความรู้
  • Startup Showcase : การรวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพ จากทั้งในและต่างประเทศ มานำเสนอผลงานนวัตกรรม แนวคิด และการบริการที่สร้างสรรค์
  • Innovation District : พบ Startup Ecosystem ที่รวบรวมกลุ่มผู้สนับสนุนทางธุรกิจภาคเอกชน นักลงทุน มหาวิทยาลัย และหน่วยสนับสนุน STARTUP จากทั้งในและต่างประเทศ
  • Government Services : รวมบริการจากภาครัฐ เพื่อการสนับสนุนและการต่อยอดทางธุรกิจของ STARTUP
  • Pitching Challenge :  ร่วมค้นหาสุดยอด STARTUP จากเวที Startup Thailand - STARTUP Thailand Pitching Challenge รอบคัดเลือก 5 ภาค และตัดสินชนะเลิศ STARTUP Thailand Grand Pitching Challenge ที่กรุงเทพฯ STARTUP Thailand League สำหรับระดับมหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก 4 ภาค และตัดสินชนะเลิศที่กรุงเทพฯ
  • Startup Hack (กรุงเทพฯ):กิจกรรมบ่มเพาะ STARTUP โดยกูรูและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...

Responsive image

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Speakers ระดับ Top รวมแล้วกว่า 50 คน ร่วม ลงลึก AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Highlight Speakers ระดับ Top มาร่วมลงลึกกับ AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ...

Responsive image

TikTok Ad Awards ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำความสำเร็จ ‘การตลาดเพื่อความบันเทิง’

มอบมง "TikTok Ad Awards" ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงแห่งยุคที่ช่วยนักการตลาด...