เตรียมพบกับ STARTUP Thailand 2017 ระดับภูมิภาค | Techsauce

เตรียมพบกับ STARTUP Thailand 2017 ระดับภูมิภาค

โครงการ Startup Thailand ริเริ่มขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชนสมาคมและกลุ่มผู้ประกอบการ startup จัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) โดยการจัดงาน Startup Thailand จะเป็นการระดมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Technology startup) ของประเทศให้มารวมตัวกันเพื่อเปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติรวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Startup Thailand 2016 ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกที่จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Unite to Rise” โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 ถึง 1 พฤษภาคม2559ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จากการจัดงาน Startup Thailand 2016 ได้ปลุกกระแสความสนใจในการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยตลอดการจัดงาน 4 วัน มีผู้เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 36,000 คน มีคนขอคำปรึกษาและรับบริการจากศูนย์บริการร่วมภาครัฐประมาณ 12,000 ราย ซึ่งทำให้การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นงานสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีกลุ่มสตาร์ทอัพจากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกว่า 180 ราย มีหน่วยงาน มีวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 200 คน มีหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมจัดงานกว่า 50 หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและเกิดพันธมิตรทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท

จากความสำเร็จดังกล่าว รัฐบาล โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ต่อยอดด้วยการจัดงาน Startup Thailand 2016 ระดับภูมิภาคขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2559 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการปลุกกระแสและให้ความรู้ให้เกิดการพัฒนาสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสสู่ท้องถิ่น โดยการจัดงานในภูมิภาคนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการจัดงาน Digital Thailand2016 ระดับภูมิภาค โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดงานระดับภูมิภาคครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่แต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาค จะได้แสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ

สำหรับผลการจัดงานทั้ง 3 ภูมิภาค มีจำนวนผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 16,800 คน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานกว่า 50หน่วยงาน วิทยากรจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 200 คนบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ มากกว่า 150 บูธบูธนิทรรศการของวิสาหกิจเริ่มต้น จำนวน 160 รายผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดงานในระดับดี

และเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาขับเคลื่อน STARTUP ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม จัดงานSTARTUP Thailand 2017ขึ้น ภายใต้แนวคิด "STARTUP THAILAND, SCALE UP ASIA" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับงานสู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเติบโตของ STARTUP ในภูมิภาค โดยมีกำหนดจัดงาน ดังนี้

วันที่ / สถานที่ Theme
ครั้งที่ 1 ชลบุรี

26 –27 พฤษภาคม 2560  

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Eastern Rise
ครั้งที่ 2 สงขลา

2 – 3 มิถุนายน 2560   ณ เซ็นทรัลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา Sea of Opportunities
ครั้งที่ 3 ขอนแก่น 9 – 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น Mekong Connect
ครั้งที่ 4 เชียงใหม่ 23 – 24 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ Creative Valley
ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ 6 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ Scale up ASIA

กิจกรรมและนิทรรศการหลักภายในงานSTARTUP Thailand 2017

  • International Conference & Seminar: พบ กูรู และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ STARTUP จากทั่วโลก มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์  แลกเปลี่ยนความรู้
  • Startup Showcase : การรวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพ จากทั้งในและต่างประเทศ มานำเสนอผลงานนวัตกรรม แนวคิด และการบริการที่สร้างสรรค์
  • Innovation District : พบ Startup Ecosystem ที่รวบรวมกลุ่มผู้สนับสนุนทางธุรกิจภาคเอกชน นักลงทุน มหาวิทยาลัย และหน่วยสนับสนุน STARTUP จากทั้งในและต่างประเทศ
  • Government Services : รวมบริการจากภาครัฐ เพื่อการสนับสนุนและการต่อยอดทางธุรกิจของ STARTUP
  • Pitching Challenge :  ร่วมค้นหาสุดยอด STARTUP จากเวที Startup Thailand - STARTUP Thailand Pitching Challenge รอบคัดเลือก 5 ภาค และตัดสินชนะเลิศ STARTUP Thailand Grand Pitching Challenge ที่กรุงเทพฯ STARTUP Thailand League สำหรับระดับมหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก 4 ภาค และตัดสินชนะเลิศที่กรุงเทพฯ
  • Startup Hack (กรุงเทพฯ):กิจกรรมบ่มเพาะ STARTUP โดยกูรูและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงาน Ericsson Mobility Report เผยเทรนด์เครือข่ายมือถือ ชี้ปริมาณการใช้ Data มือถือพุ่งเกือบ 300 เท่า ในรอบ 10 ปี

รายงานเชิงลึกระดับโลกของอีริคสัน เปิดเผยว่าตั้งแต่อีริคสันจัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มข...

Responsive image

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO...

Responsive image

Twitter เผยเทรนด์ช่วงเทศกาลวันหยุด บทสนทนาช่วยส่งความสุข ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า

Twitter ประเทศไทย เผยเทรนด์และอินไซต์ช่วงเทศกาลวันหยุด ชี้บทสนทนาส่วนใหญ่มีผลให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มยอดขายได้ ทั้งการสอบถามความเห็นสำหรับของขวัญ​วางแผนล่วงหน้าสำหรับวันหยุด...