STECO จับมือ KKP จัดทำคู่มือ สร้างรากฐานธุรกิจให้ SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน | Techsauce

STECO จับมือ KKP จัดทำคู่มือ สร้างรากฐานธุรกิจให้ SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จัดทำ “คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบอีบุ๊ค มอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเริ่มตั้งหลักวางรากฐานธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ Covid-19  และผ่านพ้นวิกฤติไปได้ 

STECO จับมือ KKP จัดทำคู่มือ สร้างรากฐานธุรกิจให้ SME

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการเป็นระยะเวลายาวนาน บางธุรกิจต้องปิดตัวลง บางธุรกิจสามารถประคองให้อยู่รอดมาได้แต่อาจจะต้องลดขนาดของธุรกิจเพื่อลดภาระต้นทุนที่ไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา STECO ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งมั่นพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการจับมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบองค์ความรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เป็นต้น  

“การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเป็นเป้าหมายที่ทุกธุรกิจต่างให้ความสำคัญ STECO จึงได้จัดทำคู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดเป้าหมายและออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อจะช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงสามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเป็นคู่มือที่กระชับ ภายใต้กรอบแนวคิดที่ไม่ซับซ้อน ผู้ประกอบการสามารถอ่าน ทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ง่าย โดยได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีความเข้าใจเรื่องธรรมชาติและความต้องการของลูกค้าเอสเอ็มอีเป็นอย่างดี ในการจัดทำคู่มือดังกล่าว และเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดาวน์โหลดได้ฟรี ทางเว็บไซต์ http://digital.lib.kmutt.ac.th/thesis/loadfile.php?obj_id=47442 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป” ดร.วัชรพจน์ กล่าว  

รากฐาน 5Ps สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้ถูกออกแบบเฉพาะให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ประกอบด้วยรากฐาน 5Ps 1. Purpose ธุรกิจจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป้าหมายที่ดีควรสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. People ธุรกิจจำเป็นต้องคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของธุรกิจ 3. Performance ธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดการตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ นำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. Process ธุรกิจจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ ซึ่งกระบวนการทำงานจะเป็นหัวใจสำคัญ ในการเลือกทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนหรือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน 5. Partner ธุรกิจจำเป็นคัดเลือกและพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ  

ทั้งนี้ การที่จะนำรากฐาน 5Ps นี้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมฤทธิ์ผล ผู้ประกอบการ SMEs ควรคำนึงถึงหลักคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวคิด STECO ได้แก่ S: Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นแนวคิดในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม T: Teamwork การทำงานเป็นทีม เป็นการส่งเสริมคุณค่าของความแตกต่างเพื่อร่วมมือกันอย่างมืออาชีพสร้างความสำเร็จในการทำงาน E: Excellence ความเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดและทำเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยคุณภาพที่เหนือความคาดหวัง C: Creativity ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถสร้างคุณค่าแก่งานได้ O: Open-minded การเปิดใจ เป็นการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงอยู่รอดของธุรกิจเป็นสำคัญ เราเชื่อมั่นว่าเมื่อบูรณาการรากฐาน 5Ps เข้ากับแนวคิด STECO แล้ว ผู้ประกอบการจะมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ 

สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หรือต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการองค์กรหลังสภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-470-9644 หรือ e-mail: [email protected]   
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

NTT DATA เดินหน้า Sustainable Device-as-a-Service ให้บริการอุปกรณ์แบบยั่งยืน

NTT DATA บริษัทชั้นนำด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการไอที ประกาศเปิดตัวโซลูชัน Sustainable Device-as-a-Service เพื่อให้บริการอุปกรณ์แบบยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับ HP โดยมีเป้าหมายเพื่อส...

Responsive image

สถาบันยานยนต์ จับมือ RX Tradex ดันนวัตกรรมยานยนต์ยั่งยืน รับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

สถาบันยานยนต์จับมือ RX Tradex ทะยานสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งอนาคต ในสัมมนา “Automotive Summit 2024”...

Responsive image

ETDA จับมือ 80 บริษัทดิจิทัลชั้นนำ ชวน SMEs ไทยร่วม BUSINESS MATCHING ในงาน DGT2024

ETDA จับมือ 80 บริษัทผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำ เปิดโซนกิจกรรม BUSINESS MATCHING & CONSULTING ในงาน Digital Momentum for the Future วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ...