LATEST IN STECO

STECO จับมือ KKP จัดทำคู่มือ สร้างรากฐานธุรกิจให้ SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จัดทำ “คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็...

JOB