พวงหรีดสานบุญ ส่งพวงหรีดยุคใหม่ จากกระดาษรีไซเคิล ช่วยทำบุญ โดยไปรษณีย์ไทย | Techsauce

พวงหรีดสานบุญ ส่งพวงหรีดยุคใหม่ จากกระดาษรีไซเคิล ช่วยทำบุญ โดยไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม จับมือพันธมิตร บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ขนส่ง “พวงหรีดสานบุญ” หรือพวงหรีดกระดาษรีไซเคิลให้ถึงปลายทางวัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่ม 19 ต.ค. นี้ พร้อมขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ       ด้วยบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

คุณก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านการขนส่งและการสื่อสารของชาติ และเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมทุกมิติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยยึดหลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดย Reduce – ได้ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการลดการใช้เยื่อกระดาษในการผลิตกล่องพัสดุและซอง โดยนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้วัสดุมีความแข็งแรงทนทนมากขึ้นเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ Reuse – การรณรงค์ให้สามารถนำกล่องเก่านำมาส่งใหม่ได้ผ่านโมเดลการกลับกล่องเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะ Recycle – การดำเนินโครงการไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผลิตชุดโต๊ะเก้าอี้ส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยกิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าและคุณค่าสูงสุด และเป็นต้นแบบให้องค์กร – ภาคสังคมเห็นความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการรีไซเคิลแบบจริงจัง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกล่องพัสดุและซองกระดาษซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้บริการของไปรษณีย์ โดยแต่ละปีนั้นมีขยะที่เกิดจากกล่องและซอง ที่ไม่ใช้แล้วจำนวนหลายล้านชิ้น  

คุณก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมกับ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรธุรกิจของไปรษณีย์ไทย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตพวงหรีดจากกระดาษรีไซเคิล หรือ “พวงหรีดสานบุญ” โดยไปรษณีย์ไทยสนับสนุนการจัดส่งพวงหรีดตามที่มีการสั่งซื้อเพื่อส่งความอาลัยหรือแสดงความเสียใจไปยังวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมนี้ และในอนาคตจะขยายพื้นที่การจัดส่งพวงหรีดไปยังวัดในจังหวัดใหญ่ๆ ทุกภาคของประเทศ รวมทั้งจะมีการเพิ่มบริการให้สามารถส่งเงินร่วมทำบุญกับเจ้าภาพไปพร้อมกับพวงหรีดได้ และสามารถร่วมทำบุญถวายปัจจัยให้กับวัดได้ด้วยบริการธนาณัติ และเลือกรับใบอนุโมทนาบัตรได้ผ่านทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของไปรษณีย์ไทยที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ผลิตพวงหรีดโดยใช้กระดาษรีไซเคิล และกระดาษจากป่าปลูกทดแทนสำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบพวงหรีดให้ทันสมัย ลดขยะและลดภาระทางสิ่งแวดล้อม

“แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในขณะนี้ถือว่ายังคงทำรายได้ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านการขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามแม้กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ปัญหาที่ตามมาคือปริมาณขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หุ้มห่อ ไม่ว่าจะเป็น ซองพลาสติก กล่องพัสดุ ซองกระดาษ ฯลฯ ที่มีจำนวนมากจนทำให้ยากต่อการกำจัดรวมถึงมีผลกระทบบางประเด็นในมิติสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ไปรษณีย์ไทยหน่วยงานขนส่งและสื่อสารของชาติที่มีผู้ส่งกล่อง  และซองถึง 8 ล้านชิ้นต่อวัน จึงหาแนวทางในการจัดการและรับมือด้วยการสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์และสามารถสร้างมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้เหล่านั้นให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย และบริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีแผนเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบพวงหรีดกระดาษให้สามารถแปรสภาพเป็นสิ่งของอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อให้เกิดขยะจากพวงหรีดกระดาษน้อยที่สุด ตามแนวทางขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste” 

คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า               พวงหรีดสานบุญ บาย แคร์เนชั่น เป็นธุรกิจที่เกิดจากการคำนึงถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากการริเริ่มมาเกือบ 2 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ สังคมแห่งการให้ หวังผลเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ทางแคร์เนชั่นเล็งเห็นว่าในทุกๆ วันมีปริมาณการสั่งพวงหรีดและจะกลายเป็นขยะให้กับโลกในปริมาณมหาศาล จึงคิดค้นพวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคมขึ้นมา โดยกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษที่ผลิตจากป่าปลูก และกระดาษรีไซเคิลที่ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก โดยจะไม่มีส่วนประกอบของโฟมเพื่อลดปริมาณขยะและลดภาระในการจัดการของวัด

นอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว พวงหรีดทุกพวงนั้นจะถูกประกอบโดยคนด้อยโอกาสในชุมชน เป็นการให้อาชีพกับคนยากไร้ และยังปันรายได้ 10-40% ตามขนาดและราคาของพวงหรีดเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ผู้สั่งสามารถเลือกได้เอง (จากเครือข่ายองค์กรที่เข้าร่วม) เช่นกองทุนวิจัยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬา, ศิริราชมูลนิธิ, และ UNICEF เป็นต้น ทั้งนี้ทุกยอดบริจาค แคร์เนชั่นจะส่งใบเสร็จจากองค์กรนั้นๆ ให้ผู้สั่งโดยตรงผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อความโปร่งใสและใบเสร็จนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนั้นผู้ซื้อก็ยังสามารถสะสมแต้ม The One ได้มากถึงสองเท่าของราคาพวงหรีด จนถึงวันนี้ แคร์เนชั่นได้บริจาคเงินสู่องค์กรการกุศลจากยอดการสั่งซื้อพวงหรีด รวมแล้วกว่า 4.5 ล้านบาท โดยสามารถดูยอดบริจาคล่าสุดทุกวันได้ที่ www.care-nation.com หรือที่ร้าน Care Station บนสถานี BTS เอกมัย

การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ทางแคร์เนชั่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะส่งพวงหรีดสานบุญไปทั่วประเทศ เพื่อขยายวงกว้างในการลดภาระสิ่งแวดล้อมและยังขยายวงกว้างในการช่วยเหลือชุมชน รวมทั้งโรงพยาบาล มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย และบริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะพันธมิตรธุรกิจของไปรษณีย์ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ต่อไปโดยยึดประโยชน์สังคมเป็นแกนกลาง

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สัมมนาระบบอาหารระดับโลก ปลดล็อกอนาคตของอาหารที่ยั่งยืน FUTURE FOOD SYSTEM CONFERENCE & SHOW 2024

Bio Buddy ร่วมกับ TASTEBUD LAB และ FUTURE FOOD NETWORK จัดงานสัมมนาระบบอาหารอนาคตที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล กับงาน Future Food System Conference & Show 2024...

Responsive image

Robinhood Express จับมือ สมิติเวช บริการส่งยาด่วนถึงบ้าน ผ่านแอป Well by Samitivej

Robinhood (โรบินฮู้ด) แอปเพื่อคนตัวเล็กที่ยั่งยืน ล่าสุด จับมือ โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้คนไทยเข้...

Responsive image

Samsung จับมือ LH Bank แบงก์แรกในไทย มีบริการ AI แปลภาษาลูกค้าต่างชาติ

Samsung จับมือกับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH Bank นำร่องธนาคารแห่งแรกเปิดให้บริการเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะจากนวัตกรรม Galaxy AI Interpreter เติมเต็มศักยภาพด้านการสื่อสารอย่างไ...