ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร เทคโนโลยีกับธุรกิจอสังหาฯ เตรียมรับเทรนด์ PropTech | Techsauce

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร เทคโนโลยีกับธุรกิจอสังหาฯ เตรียมรับเทรนด์ PropTech

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ ผนึกกำลัง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอาวุธบุคคากรคุณภาพ ตอบรับเทรนด์ธุรกิจอสังหาฯก้าวสู่ยุคแห่งการใช้เทคโนโลยี โดยการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บรรจุในหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ ในวิชา “เทคโนโลยีกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ชี้เป็น 1 ในทักษะที่มีความต้องการสูงสุดในตลาดแรงงาน มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่อุตสาหกรรมอสังหาฯ กลไกลสำคัญของเศรษฐกิจ เผยหลังเปิดหลักสูตร บุคลากรสายงานอสังหาฯสนใจสมัครเรียนแล้วถึง 79% ตั้งเป้าผลิตบุคลากรด้าน GIS สู่แวดวงอสังหาฯเพิ่มกว่า 100 คน ต่อปี

คุณธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดอันดับ 1 ในทักษะที่มีความต้องการสูงสุดในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน GIS โดยจะเห็นได้จากผลสำรวจของ Market Research Engine พบว่า ตลาด GIS ทั่วโลกจะมีมูลค่าเกินกว่า US $  11.2 พันล้าน หรือ 336 พันล้านบาท ภายในปี 2567 การขยายตัวดังกล่าวส่งผลให้ตำแหน่งงาน GIS ในเว็บไซต์ Indeed.com เป็นที่ต้องการถึง 11,000 ตำแหน่ง ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“จากปัจจัยดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ GIS บรรจุในหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ ในวิชา เทคโนโลยีกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเน้นการเรียนการสอนไปที่การทำความรู้จักกับเทคโนโลยี GIS ArcGIS Pro, การวิเคราะห์ด้วย ArcGIS Pro, Site Selection การวิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมสำหรับด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อมุ่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่อุตสาหกรรมอสังหาฯ ซึ่งถือเป็นกลไกลสำคัญของเศรษฐกิจ” คุณธนพรกล่าว

คุณธนพรกล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรดังกล่าวได้เริ่มเปิดสอนแล้ว โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ GIS นับเป็น 6 คลาสเรียน ต่อ 1 คอร์ส จากทั้งหมด 14 คลาสเรียน โดยมีเนื้อหาการบรรยายคือ แนะนำระบบภูมิสารสนเทศ การใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS การนำเข้าข้อมูล การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการติดตาม แก้ไขข้อมูลแปลงที่ดิน การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อวางแผน จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมกับข้อมูลประชากร (Suitability Analysis) การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมของที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ การใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศ

เพื่อสร้างแผนที่ และจัดทำระวางแผนที่ และส่งออกข้อมูลในรูปแบบตาราง การสร้าง Operations Dashboard เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของกราฟต่าง ๆ โดยหลังเปิดหลักสูตร พบบุคลากรสายงานอสังหาฯ สนใจสมัครเรียนแล้วถึง 79% นักศึกษาทั่วไป 11% และคนที่ทำงานสาขาอื่น 10% ตั้งเป้าผลิตบุคลากรด้าน GIS สู่แวดวงอสังหาฯเพิ่มกว่า 100 คน ต่อปี

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวงการอสังหาฯ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ระดับประเทศก็ใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อน ด้านการศึกษา การนำเทคโนโลยี GIS มาปรับเข้ากับการเรียนการสอน เป็นโอกาสที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือจริง ได้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานจริง ไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกหรือลงเห็นสถานที่จริง เป็นการลดต้นทุนในเรื่องของเวลา เพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผู้เรียนในสภาพการแข่งขันของธุรกิจและแรงงานคน ซึ่งนำไปต่อยอดสำหรับการทำงานในอนาคตได้จริง

“ภาควิชาเทคโนโลยีกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 30 ปี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยู่เสมอ และการตัดสินใจนำเทคโนโลยี GIS เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ เพื่อปูทางสู่การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง practical learning มากยิ่งขึ้น โดยมองเห็น 3 สิ่งสำคัญคือ Innovative, Practical, Connected. ความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากข้อมูลเรียลไทม์ ในแบบจำลองที่เสมือนจริง เสมือนได้ทำงานจริง เห็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง นำมาสู่ความคิดที่เป็น Innovative กล้าคิด กล้าทำ ลงมือทำจริง เกิดเป็น Practical Knowledge และส่งผลให้เค้าเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และสังคม ในภาพกว้าง คือการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ ที่มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป” ดร. พิภพกล่าว

อย่างไรก็ดี ผลตอบรับจากคนที่ได้เรียนหลักสูตรดังกล่าว ผู้เรียนได้มีการนำความรู้จากการใช้เทคโนโลยี GIS ไปใช้กับการทำงานที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแค่นักศึกษาภาควิชานี้ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี แต่ทุกคนสามารถเปิดรับและเรียนรู้ได้ หากการนำเทคโนโลยีมาอยู่ในการศึกษาได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูล บูรณาการ และสร้างนวัตกรรม เพิ่มพูนศักยภาพธุรกิจ และเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การเป็น Better Society ซึ่งทั้งหมดนี้ เริ่มต้นจากการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ต่อยอดสู่ความยั่งยืนของสังคม ดร. พิภพกล่าวทิ้งท้าย


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...