UOB สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้โครงการ Sustainability Innovation | Techsauce

UOB สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้โครงการ Sustainability Innovation

ปัจจุบันความยั่งยืน (Sustainability) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น  ยูโอบี ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวให้มู่งสู่ความยั่งยืน โดยจากรายงานผลการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียนโดยธนาคารยูโอบี (UOB’s ASEAN Consumer Sentiment Study 2023 - ACSS) ประจำปี 2566 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี กล่าวคือ ผู้บริโภคชาวไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น และเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับสินค้าและบริการที่ยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อน

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยแนวทางที่ยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม SMEs ยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ อาทิ ต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ  ส่วนความท้าทายอื่นๆ ได้แก่ การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และการขาดความรู้ที่เพียงพอสำหรับการกำหนดแนวทางและการดำเนินการอย่างถูกต้อง

เพื่อช่วย SMEs ผ่านความท้าทายเหล่านี้ ยูโอบี ฟินแล็บ และพันธมิตรในโครงการ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ O2O Forum ได้ร่วมมือกันสนับสนุนเอสเอ็มอีกว่า 200 รายในภาคการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ Sustainability Innovation (SIP)  โดยนำเสนอนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่หลากหลายด้านให้แก่องค์กรธุรกิจ เช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความยั่งยืน เครื่องมือดิจิทัล โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายบัลลังก์ ว่องธวัชชัย Head of Digital Engagement and FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นับเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเองต่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางท่องเที่ยว  โครงการของเราจึงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ โดยยูโอบีจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  ได้จากเครื่องมือทางดิจิทัลที่ผ่านการคัดเลือกและปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการ ไปจนถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการปรับใช้เทคโนโลยีสีเขียว ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความชำนาญในด้านการจัดโครงสร้างโมเดลทางธุรกิจของตน”

ผลลัพธ์ที่สำคัญของโครงการ SIP:

การปรับใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Greentech): เทคโนโลยีสีเขียวจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจและปรับปรุงประสบของลูกค้า ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการ SIP จึงสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ SMEsในการบูรณาการเทคโนโลยีสีเขียวเข้ากับการดำเนินงาน โดยสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ และค่อยๆ ปรับเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน  กรณีตัวอย่างความสำเร็จของภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่ หลากหลายโรงแรมที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึงร้อยละ 30 ด้วยการใช้โซลูชันการจัดการพลังงานอัจฉริยะของ AltoTech ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีกรีนเทคที่นำเสนอภายใต้โครงการ SIP

การเข้าถึงเงินทุนที่ง่ายขึ้นสำหรับโครงการสีเขียว: รายงาน UOB Business Outlook Study (SME& Large Enterprises) ชี้ว่าองค์กรธุรกิจมีความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีขึ้น การเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมและพันธมิตรในระบบนิเวศเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม รวมถึงบริการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับความยั่งยืน  และด้วยเหตุนี้ ยูโอบี ฟินแล็บ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SMEs ที่ต้องการนำเทคโนโลยี Greentech มาปรับใช้

ด้านนายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุน SMEs ด้วยการให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย และความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมสูงสุด 5 ล้านบาท ผ่านความร่วมมือกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตอกย้ำความทุ่มเทในการช่วยเหลือ SMEs เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในการดำเนินงานและความก้าวหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Greentech รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับงานวิจัยที่ก้าวล้ำ

โซลูชันทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: รายงาน ACSS ของยูโอบียังระบุอีกด้วยว่า ผู้บริโภคชาวไทยในทุกกลุ่มประชากรมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยนายบัลลังก์ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจโรงแรมที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการดำเนินงาน โดยธนาคารยูโอบีนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมให้แก่องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ เช่น U-Energy, U-Solar และ U-Drive ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ในภาคการท่องเที่ยวสามารถปรับใช้เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ SIP มีเป้าหมายเพื่อเร่งการพลิกโฉมธุรกิจ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน  การปรับใช้โซลูชัน Greentech จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโซลูชันทางการเงินต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม www.facebook.com/uob.th หรือ https://thefinlab.com/th/thailand เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครั้งแรกในไทยและอาเซียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลลัพธ์ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney Transplantation) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ...

Responsive image

“The Leader’s DNA” ปลดล็อก DNA ผู้นำ สู่พลังขับเคลื่อนองค์กร เสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านการสื่อสารและสร้าง Brand Image

พบกับงาน “The Leader’s DNA” from Personal Influence to Organizational Impact ที่จะเผยเคล็ดลับในการสร้าง DNA ขององค์กรผ่าน “ผู้นำองค์กร”...

Responsive image

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024...