Zipmex จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง | Techsauce

Zipmex จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง

“Zipmex” (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิก จับมือร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

Zipmex จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง

เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย พร้อมตอบสนองความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน และกระแสผู้ประกอบการที่ต้องการบุคลากรรอบรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล และการเงินยุคใหม่  

ภายในงานแถลงข่าววันนี้ จัดขึ้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตรัยคุณ ศรีหงส์ Country Manager Zipmex Thailand ร่วมด้วย คณาจารย์, ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงาน ภายใต้มาตรการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

สร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ICDI ได้จัดให้มีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยร่วมร่างหลักสูตรกับทั้งภาครัฐ และเอกชน และดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจ ล่าสุดนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย (Zipmex) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัล และหลักสูตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะขึ้น 

โดยมุ่งเน้นสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) อาทิ มีสมรรถนะในการปรับตัวและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  

“หลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัล และหลักสูตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)ลักษณะโมดูล (Module) มีความยืดหยุ่นสามารถบูรณาการตามศาสตร์และสาขาวิขาที่ถนัด และตรงตามความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีการเชื่อมต่อภายในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างคณะกับภาควิชา ระหว่างระดับอุดมศึกษาหรือระดับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบเทียบโอน (Credit Transfer) ได้กับกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงินของวิทยาลัย” 

ผศ.ดร.ภราดร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จัดทำขึ้นว่า เพื่อปรับทักษะของบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ทั้งยังเป็นการรองรับหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอนาคต โดยผู้เรียนสามารถสะสมและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อสอบประมวลความรู้ และทำการศึกษาวิจัยทั้งในระดับการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง ที่สำคัญ เป็นการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัล (Digital) ระบบโลจิสติกส์ (Logistic) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)  

ด้าน คุณตรัยคุณ ศรีหงส์, Country Manager Zipmex Thailand กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “Zipmex (ซิปเม็กซ์) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการให้ความรู้ ที่ถูกต้อง และครบวงจรในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและนักลงทุนจำนวนมาก ในนามของฝ่ายบริหาร ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ในการร่วมจัดทำหลักสูตรที่มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล”  

คุณตรัยคุณ เผยด้วยว่า ในหลักสูตรที่จัดทำขึ้นนี้ Zipmex (ซิปเม็กซ์) จะร่วมจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) ร่วมพัฒนาหลักสูตรสาขาการเงิน หลักการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงพันธกิจของ Zipmex ในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาผ่านการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้เกี่ยวกับโลกการเงินแห่งอนาคต และคริปโตฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

 รวมถึงพัฒนาบุคลากรสำหรับสายงาน Fintech ที่กำลังเป็น  Mega Trend ของโลกอยู่ในตอนนี้ ซึ่งในวิชาจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Blockchain, DeFi,  NFT, GameFi และ Metaverseตลอดจนอธิบายถึงหลักการพื้นฐาน ไปจนถึงการนำไปใช้ (Use case) และการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของโลกการเงิน รวมไปถึงการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เพื่อต่อยอดความรู้ในอนาคต และประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยได้เข้าถึงแหล่งความรู้ จากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

ภายหลังการแถลงข่าว ผศ.ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ ตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายตรัยคุณ ศรีหงส์, Country Manager  Zipmex Thailand ได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือ ในการจัดทำหลักสูตรอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง New Growth Engine ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ต่อไป ท่ามกลางผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs...

Responsive image

เปิดตัวโครงการนำร่อง "กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Wall of Sharing, Ooca และ สปสช.

โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยที่เยาวชนจะได้รับก...

Responsive image

“Brother" ยกระดับมาตรฐานบริการรอบด้าน มุ่งสร้างความพึงพอใจลูกค้าพร้อมตั้งเป้าโต 6%

Brother พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 มุ่งตอบโจทย์โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยกระดับงานให้บริการสู่มาตรฐานขั้นสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมเสริมแกร่งฐานลูกค้ากลุ่...