Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN นโยบายการเงินการคลัง

'ต้องเข้าถึงประชาชน' หัวใจของมาตรการ 'การเงินการคลัง' ในภาวะวิกฤต กับ กรณ์ จาติกวณิช

ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คุณ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เมื่อครั้งสมัยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตแฮมเบอร์เก...

JOB