LATEST IN นโยบายการเงินการคลัง

'ต้องเข้าถึงประชาชน' หัวใจของมาตรการ 'การเงินการคลัง' ในภาวะวิกฤต กับ กรณ์ จาติกวณิช

ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คุณ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เมื่อครั้งสมัยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตแฮมเบอร์เก...

JOB