LATEST IN ศุภชัย เจียรวนนท์

ฟังความเห็น 'ศุภชัย เจียรวนนท์' หลังนายกส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีไทย

ฟังความเห็น 'ศุภชัย เจียรวนนท์' หลังนายกส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีไทย "ผมคิดว่าท่านนายกนั้นหลักเเหลมมาก ผมไม่อยากให้เรียกว่าเจ้าสัว อยากให้มองว่าเป็นการส่งจดหมายให้กลุ่มผู้นำของภาคธุรกิ...

JOB