LATEST IN สมหวัง เงินสั่งได้

รีคัลท์ จับมือ สมหวัง เงินสั่งได้ นำเสนอสินเชื่อผ่านแอปฯ หนุนเกษตรกรลดหนี้นอกระบบ

รีคัลท์ จับมือ สมหวัง เงินสั่งได้ หนุนเกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อำนวยความสะดวกด้วยการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อ 1...

JOB