Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN 10 in 10 Initiative

Sea (Group) เปิดตัวยุทธศาสตร์ “10 in 10 Initiative” พร้อมปั้น ‘Digital Talent’ กว่า 10 ล้านคน ภายใน 10 ปี

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และแอร์เพย์ (AirPay)  เปิดตัวยุทธศาสตร์ “10 in 10 Initiative”...