Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 10 in 10 Initiative

Sea (Group) เปิดตัวยุทธศาสตร์ “10 in 10 Initiative” พร้อมปั้น ‘Digital Talent’ กว่า 10 ล้านคน ภายใน 10 ปี

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และแอร์เพย์ (AirPay)  เปิดตัวยุทธศาสตร์ “10 in 10 Initiative”...

JOB