Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 996

อวสานวัฒนธรรมองค์กรแบบ 996 เมื่อรัฐบาลจีนมองว่า วิถีการทำงานเช่นนี้ ละเมิดต่อกฎหมายแรงงาน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ศาลสูงจีน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีน (Ministry of Human Resources and Social Security) ได้ออกมาประกาศแล้วว่า วัฒนธรรมการทำงานองค์กรจีนแบบ...