Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ACT for Academy

สจล. ผนึก AIRBUS ตั้ง ACT for Academy ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคต

สจล. ผนึก AIRBUS ตั้ง ACT for Academy หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวิศวกรรมการบินรุ่นใหม่ เน้นปูพื้นฐานการบำรุงรักษาเครื่องบินไปสู่ขั้นสูง ผ่านการเรียนรู้และทดลองขับแอร์บัสเสมือนจริง เพื่อ...