Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Adobe Summit

รวมไฮไลท์ Adobe Summit กับนวัตกรรม AI/ML และ Mixed Reality ที่ทำให้ Marketing ง่ายขึ้น

ทุกๆ ปี Adobe จะระดมมุมมองความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมจากพนักงานของ Adobe กว่า 21,000 คนทั่วโลกได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดจากการนำเอาศักยภาพของ AI/ML และ Mixed Reality (M...