Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AI MANOW

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัว “AI MANOW” ผู้ช่วยคนใหม่สั่งงานด้วยเสียง

คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และคุณอัญชุลี แววทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เปิดตัว ‘เอไอ มะนาว (AI MANOW)’ ผู้ช่วยอัตโนมัติคนใหม่ของศูนย์บริการสมาช...