LATEST IN AI MANOW

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัว “AI MANOW” ผู้ช่วยคนใหม่สั่งงานด้วยเสียง

คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และคุณอัญชุลี แววทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เปิดตัว ‘เอไอ มะนาว (AI MANOW)’ ผู้ช่วยอัตโนมัติคนใหม่ของศูนย์บริการสมาช...

JOB