Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AIS Shop

AIS ชูทิศทาง Social Impact นำร่องโครงการทิ้งขยะอิเล็กโทรนิกส์ที่ AIS Shop พร้อมกำจัดอย่างถูกวิธี

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี AIS ได้ชูทิศทางเพื่อสังคม โดยเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในเวลานี้ และพร้อม ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่...