Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN alexandra-reich

TSG EP.5 Exclusive Talk with dtac CEO Alexandra Reich on the Future of Telecommunication

dtac CEO Alexandra Reich gives her vision on the future of telecommunication and the company’s strategies with its partnership with Ericsson and the upcoming 5G bidding in Thailand...

พูดคุยพิเศษกับ Alexandra Reich CEO แห่ง dtac เรื่องอนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

พูดคุยพิเศษกับ Alexandra Reich CEO แห่ง dtac เรื่องอนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 5G ความร่วมมือกับ Ericsson ไปจนถึงการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป...

Alexandra Reich ซีอีโอ dtac ย้ำ จะสร้างนวัตกรรมได้ต้องเริ่มจากการสร้าง 'ความหลากหลาย' ในองค์กร

นับว่าเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมาหลายยุคสมัย ว่าด้วยเรื่องของจำนวนผู้หญิงที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนพนักงานชายแล้ว จำนวนพนักงานหญิงยังคงมีน้อยอยู่ อีกท...