LATEST IN Analyst Summit (HAS)

เผยวิสัยทัศน์ผู้บริหาร หนึ่งปีที่ผ่านมาและอนาคตเบื้องหน้าของ Huawei ประจำปี 2020

Huawei จัดงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit (HAS) ครั้งที่ 17 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยมีทั้งนักวิเคราะห์ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL)...

JOB