Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Asean youth

คนรุ่นใหม่ในอาเซียนตื่นเต้นกับผลของเทคโนโลยีต่องานในอนาคต แต่ยังอยู่ในโหมด "ตั้งรับ" มากกว่า "ปรับตัว"

ผลการสำรวจ ASEAN Youth and the Future of Work ของ World Economic Forum (WEF) และ Sea Group (ชื่อเดิม Garena) จากสิงคโปร์ พบว่า คนหนุ่มสาวในภูมิภาคอาเซียนมีทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับ...

JOB