Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN avaada

GPSC โชว์พลังคนรุ่นใหม่กับภารกิจสานต่ออนาคตพลังงานไทย ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

GPSC เฟ้นหาบุคคลากรรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ SPARK Accelerator Management Trainee Program เพื่อให้องค์กรนั้นก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางกระแส Climate Change...