Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN AYA Bank

SCB จับมือ AYA Bank พัฒนาบริการชำระและโอนเงินระหว่างประเทศไทยเเละเมียนมาหนุน SMEs

สองธนาคารพร้อมขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางเมียนมาในการยกระดับการชำระเงินระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือในการศึกษาทดลองให้ใช้เงินสกุลบาทเป็นสกุลเงินในการชำระค่า...