LATEST IN Fund Transfer

SCB จับมือ AYA Bank พัฒนาบริการชำระและโอนเงินระหว่างประเทศไทยเเละเมียนมาหนุน SMEs

สองธนาคารพร้อมขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางเมียนมาในการยกระดับการชำระเงินระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือในการศึกษาทดลองให้ใช้เงินสกุลบาทเป็นสกุลเงินในการชำระค่า...

JOB