Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bhutan

ภูฏานเริ่มแผนการขุด Bitcoin หวังสร้างเศรษฐกิจรายได้สูง แม้มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและปัญหาเศรษฐกิจภายในหลังโควิด

ภูฏานประกาศเริ่มแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการ ขุด Bitcoin ตามความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจภูฏานในศตวรรษที่ 21 แม้จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ และปัญหาเศรษฐกิจของประ...