Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BIFW2022

สยามพิวรรธน์จับมือ ZEPETO สร้างปรากฎการณ์แฟชั่น เชื่อมโลกเสมือนจริง เจาะกลุ่ม Gen ใหม่

เมื่อพูดถึงธุรกิจของสยามพิวรรธน์ เราต้องนึกห้างสรรพสินค้าในโลเคชั่นสำคัญ ๆ รวมถึงการเป็นแหล่งรวมแฟชั่นจากดีไซเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศ แต่จากความเปลี่ยนแปลงของโลกและผู้บริโภค สย...