LATEST IN Bill Heinecke

Bill Heinecke CEO Minor Group ส่งจดหมายถึงภาครัฐไทย หวั่น Airbnb กระทบอุตสาหกรรมโรงแรม

Mr. Bill Heinecke ประธานกรรมการและ CEO ของ Minor Group ได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Airbnb ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรม...

JOB