Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bill Heinecke

Bill Heinecke CEO Minor Group ส่งจดหมายถึงภาครัฐไทย หวั่น Airbnb กระทบอุตสาหกรรมโรงแรม

Mr. Bill Heinecke ประธานกรรมการและ CEO ของ Minor Group ได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Airbnb ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรม...