Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Blockchain the series

Blockchain the Series No.4 บทสรุปการเดินทางของความรู้ จากแนวคิดสู่การใช้งานจริง

หลังจากที่ปูความรู้พื้นฐานกันมาตลอดทั้งปี Blockchain the Series ก็เดินทางมาถึงครั้งที่ 4 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเต็มประเด็นการ Implement และ Use Case ที่ถือว่าชัดเจนที่สุดในเวลาน...