Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Booking holding

Booking.com เผย ภาวะโลกร้อนกระตุ้น คนไทยเดินทางอย่างยั่งยืนมากขึ้น ในปี 2565 และ อนาคต

รายงานการเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 ของ Booking.com ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของผู้เดินทางกว่า 30,000 คนใน 32 ประเทศ เผยให้เห็นว่าเมื่อต้องพิจารณาถึงการออกเดินทาง ผ...