Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Busibess

วิสัยทัศน์ใหม่ของ Meta จะช่วยพัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไรใน Metaverse

การเปิดตัวของ Meta เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทมุ่งผลักดันเมตาเวิร์สสู่การใช้งานในชีวิตจริง และช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกัน ค้นหาชุมชน และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ...